SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 13. Četvrtak, 20. travnja 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

17.

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04,39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17.) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 34. sjednici dana 19. travnja 2017. godine, donosi:

O D L U K U
o davanju koncesije na pomorskom dobru za
posebnu upotrebu

Članak 1.

Grad Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje koncesiju na pomorskom dobru za posebnu upotrebu KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Dubrova 22, Novi Vinodolski, OIB 36612651354, za izgradnju kolektora odvodnje otpadnih voda s crpnim stanicama i vodoopskrbnom mrežom - Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski- Crikvenica-Selce.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za izgradnju havarijskog preljeva, te rekonstrukciju i izgradnju podmorskog ispusta na crpnoj stanici »Ričina«, te za izgradnju havarijskog preljeva na crpnoj stanici »Grabrova/Muroskva« sustava sanitarne odvodnje Novi Vinodolski.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro koje se nalazi na području Grada Novi Vinodolski, a kako slijedi:

.područje havarijskog preljeva, te rekonstrukcija i izgradnja podmorskog ispusta na crpnoj stanici »Ričina«

-dio akvatorija u površini od 1938 m2.

.područje havarijskog preljeva na crpnoj stanici »Grabrova/Muroskva«

-dio akvatorija u površini od 814 m2.

Članak 3.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 2752 m2.

Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazi lokacija na kopiji katastarskog plana izrađeni od TOPOING d.o.o. iz Kastva, a koji se ne objavljuju.

Članak 4.

Davatelj koncesije daje koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 5.

Koncesionar se obvezuje plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela i to:

-stalni dio naknade za koncesiju iznosi 13.760,00 kn i

-promjenjivi dio naknade iznosi 1% prihoda od ubrane naknade na dijelu pripadajućeg kolektora.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na području koje se daje u koncesiju.

Koncesionar je na zahtjev davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na području koje se daje u koncesiju.

Članak 6.

Naknadu za prvu godinu koncesije, koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe, koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Koncesijska naknada za svaku iduću godinu plaća se do 01. kolovoza tekuće godine, s time da se promjenjivi dio naknade plaća po završnom računu koncesionara za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukadno Naredbi o načinu uplaćivnaja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini (NN RH broj 11/17), te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 8.

Prije sklapanja Ugovora, koncesionar je dužan dostaviti davatelju koncesije dvije bjanko zadužnice na iznos od 10.000,00 kn ovjerene kod Javnog bilježnika kao instrument osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Članak 9.

Koncesionar se obvezuje ishoditi građevinske dozvole za planiranu gradnju u roku od 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora o koncesiji.

Članak 10.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 11.

Koncesionar je dužan po isteku roka iz članka 4. ove Odluke, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati pomorsko dobro davatelju koncesije na

URBROJ:2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 19. travnja 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1013&mjesto=51250&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr