SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA VINODOLSKA

3.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08. i 61/11.) te članka 61. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09, 15/13 i 30/13-pročišćeni tekst), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, zamjenik načelnika koji obnaša dužnost načelnika, dana 31. ožujka 2017. godine, donosi sljedeći

P R A V I L N I K
o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se unutarnje ustrojstvo Jedinstvenom upravnom odjelu Vinodolske Općine (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), način upravljanja, nazivi i opisi radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja te ostala pitanja od značaja za rad Upravnog odjela.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Kod donošenja rješenja kojim se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika o rasporedu, odnosno imenovanju, koristi se naziv radnog mjesta u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.

U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi određeni zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/16) i drugim propisima.

II. UNUTARNJA USTROJSTVENA JEDINICA

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvene jedinice u sastavu Upravnog odjela su:

1. Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti,

2.Odsjek za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje.

III. NAČIN UPRAVLJANJA

Članak 5.

Upravnim tijelom upravlja pročelnik.

Odsjekom kao unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravlja voditelj odsjeka.

Pročelnik odnosno voditelj odsjeka organizira rad i usklađuje rad Upravnog odjela odnosno odsjeka.

Za zakonitost i učinkovitost Upravnog odjela pročelnik odgovara načelniku, a za rad odsjeka, voditelj odsjeka odgovara pročelniku i načelniku.

Članak 6.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, općinski načelnik iz reda službenika zaposlenih u Upravnom odjelu imenuje osobu koja će privremeno obavljati te poslove.

U slučaju kraće odsutnosti pročelnika, njegove poslove može obavljati službenik Upravnog odjela kojeg za to pisano ovlasti pročelnik.

U slučaju kraće odsutnosti voditelja odsjeka, odnosno službenika, njegove poslove može obavljati službenik Upravnog odjela kojeg za to pisano ovlasti pročelnik odnosno voditelj odsjeka.

Članak 7.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja pročelnik odnosno voditelj odsjeka raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima na tom radnom mjestu uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete odsjeka.

U slučaju da je sistematizirano radno mjesto upražnjeno, obavljanje poslova tog radnog mjesta rasporedit će među službenicima pročelnik odnosno voditelj odsjeka uzevši u obzir stručne kvalifikacije službenika, trenutne potrebe i prioritete odsjeka.

Članak 8.

Službenici su dužni svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Općina), pravilima struke, naputku općinskog načelnika, pročelnika i voditelja.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka, u međusobnim odnosima te u odnosu s korisnicima usluga, službenici su dužni pridržavati se temeljnih načela i to kako slijedi:

-zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa;

-poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;

-zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući zabranu spolnog uznemiravanja;

-zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisanih ovlasti;

-profesionalnog postupanja, čestitosti, objektivnosti i nepristranosti;

-ukazivanje i reagiranje na sve situacije u kojima postoji mogućnost sukoba interesa s ciljem sprječavanja sukoba interesa te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;

-zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari;

-razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja sloboda i prava;

-izvjesnosti postupanja;

-dužnosti pružanja informacija potrebnih za upućeno odlučivanje druge strane, u skladu s propisima;

-službene povjerljivosti i zaštite privatnosti, u skladu s propisima;

-primjerenog komuniciranja;

-posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba, kao što su osobe s invaliditetom i druge osobe s posebnim potrebama;

-pravodobnoga i učinkovitog obavljanja poslova;

-poštovanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;

-dužne pažnje prema povjerenoj općinskoj imovini;

-primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora;

-uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju;

-otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju metode rada;

-neprihvaćanja predrasuda o više ili manje važnim resorima i/ili poslovima;

-poticanja izvrsnosti u radu;

-hijerarhijske subordiniranosti;

-kolegijalnost, suradnju i pomoći u radu.

Za svoj rad službenici i namještenici odgovorni su voditelju odsjeka i pročelniku.

IV. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 9.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava uvjete za prijam u službu propisane zakonom kao i posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 74/10 - u daljnjem tekstu: Uredba) i ovim Pravilnikom.

Posebni uvjeti za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu a za radno mjesto komunalni redar i položen vozački ispit »B« kategorije.

Osoba bez položenog državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanim zakonom.

Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu sa zakonom.

Članak 10.

U slučaju privremenog povećanja opsega posla ili potrebe zamjene odsutnog službenika, kada te poslove ne mogu obavljati ostali službenici Upravnog odjela, privremena popuna provodi se putem prijama u službu na određeno vrijeme.

V. PRIJAM U SLUŽBU

Članak 11.

Službenici i namještenici primaju se u službu u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a temeljem Plana prijama u službu.

Članak 12.

Radi stjecanja radnog iskustva i osposobljavanja za samostalan rad u službu se može primiti vježbenik sukladno Planu prijama u službu.

Vježbenik se prima u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža, vježbenik ima pravo na plaću u iznosu od 85 % plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 13.

Vježbenik ima mentora koji prati njegov rad.

Mentora imenuje pročelnik Upravnog odjela iz reda službenika koji ima najmanje istu stručnu spremu kao vježbenik.

Visinu naknade za rad mentora utvrđuje općinski načelnik odlukom.

VI. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 14.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta u Upravnom odjelu koja sadrži:

-popis radnih mjesta,

-nazivi i opisi radnih mjesta

-klasifikacijski rang,

-približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla,

-broj izvršitelja,

-potrebno stručno znanje,

-složenost poslova,

-samostalnost u radu,

-stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama,

-stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka opis poslova radnih mjesta.

VII. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE O UPRAVNIM STVARIMA

Članak 15.

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima.

Službenik koji vodi postupak ili rješava o upravnim stvarima mora imati odgovarajuću stručnu spremu, potrebno radno iskustvo i položen državni stručni ispit.

Službenik ovlašten za rješavanje o upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.

Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik.

Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom, ni ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik Upravnog odjela.

VIII. POTPISIVANJE AKATA

Članak 16.

Službenik koji izrađuje akt dužan ga je supotpisati sa lijeve strane sa naznakom »Akt izradio: ime i prezime službenika«, osim ako zakonom nije drukčije riješeno.

Pročelnik može ovlastiti voditelja odsjeka ili nekog od službenika Upravnog odjel za potpisivanje akata iz djelokruga rada upravnog tijela.

IX. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

Članak 17.

Raspored radnog vremena te druga srodna pitanja određuje općinski načelnik, na prijedlog pročelnika.

Službenici poslove utvrđene ovim Pravilnikom obavljaju u punom radnom vremenu.

Uredovno vrijeme za prijem stranaka utvrđuje se na način da se stranke primaju svaki radni dan osim četvrtka, u vremenu od 8,30 do 13,00 sati, a utorak u vremenu od 13,00 do 17,00 sati.

Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište općinske uprave te na web stranici Općine.

Članak 18.

Na zgradi u kojoj djeluje općinska uprava ističu se nazivi općinskog tijela u skladu s propisima o uredskom poslovanju.

Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika i službenika te naznaka poslova koje obavljaju.

Članak 19.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem knjige žalbi koja se nalazi u uredu administrativnog tajnika te na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom.

X. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 20.

Lake povrede službene dužnosti su:

1.učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla,

2.napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili opravdanog razloga,

3.neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije,

4. neopravdan izostanak s posla jedan dan,

5.neobavješćivanje neposrednog rukovoditelja o spriječenosti dolaska na rad u roku 24 sata bez opravdanog razloga,

6.zadržavanje u službenim prostorijama nakon radnog vremena bez odobrenja neposrednog rukovoditelja,

7.nedolično ponašanje u međusobnom ophođenju i ophođenju sa strankama,

8.osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježja neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 46. točkama 1., 2., 3., 6. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti procijeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Službenici zatečeni u službi, odnosno na radu u Upravnom odjelu na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom u rokovima i na načina propisan zakonom.

Rješenja o rasporedu na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku donijet će se najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 22.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje vrijediti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 16/16.).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/17-01/1

URBROJ: 2107-03/17-03-1-3-1265

Bribir, 31. ožujka 2017.

Zamjenik načelnika koji obnaša
dužnost načelnika
Božidar Zubčić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr