SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst i 137/15), članak 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) a u svezi sa člankom 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 31. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o ukidanju statusa dijela javnog dobra
u općoj upotrebi

Članak 1.

Utvrđuje se da se nekretnina, označena kao dio k.č. 5816/1, k.o. Dobrinj, površine 3,86 m2, prikazana na Geodetskom situacijskom nacrtu od 20. prosinca 2016. godine, izrađena po Uredu ovl.ing.geo. Damijanu Milenkoviću, koji čini sastavni dio ove Odluke, ne koristi kao javno dobro u općoj upotrebi - put, te se isključuje iz opće upotrebe.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ:2142-04-01-17-17

Dobrinj, 12. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr