SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

32.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15) i 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 31/10 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 31. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donosi slijedeću

O D L U K U
o usvajanju Strategija razvoja turizma otoka
Krka do 2020. godine

1.Usvaja se Strategija razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine.

2.Strategija razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Nakon stupanja na snagu ove Odluke Strategija će se objaviti na internetskim stranicama Općine Dobrinj (www.dobrinj.hr).

3.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ:2142-04-01-17-5

Dobrinj, 12. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr