SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

30.

Na temelju članka 20. Stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 31. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donijelo je sljedeću

O D L U K U

1.Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2016. godinu.

2.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2016. godinu sastavni je dio ove Odluke.

3.Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« zajedno s pripadajućim Izvješćem, dok prilozi nisu predmet objave.

4.Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ:2142-04-01-17-12

Dobrinj, 12. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13), općinski načelnik Općine Dobrinj podnosi

IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA
OTPADOM OPĆINE DOBRINJ ZA 2016. GODINU

Općinsko vijeće Općine Dobrinj je na 24. sjednici održanoj dana 26. veljače 2009. godine donijelo Plan gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj u razdoblju od 2008. do 2016. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/09).

Ciljevi gospodarenja otpadom Općine Dobrinj utvrđeni su Planom gospodarenja otpadom na način, kako slijedi:

1. izbjegavanje/smanjenje nastajanja otpada,

2. ponovna upotreba,

3. recikliranje,

4. uporaba,

5. energetska iskoristivost otpada,

6. maksimalno iskorištavanje tijeka otpada,

7. odlaganje na za okoliš prihvatljiv način.

Uz navedeno ne treba izostaviti i načelo supstitucije u hijerarhiji koje, ako je to moguće, nalaže da svaki materijal koji proizvodi opasan otpad treba zamijeniti s materijalom koji proizvodi neopasan otpad.

U smislu postizanja glavnih ciljeva gospodarenja otpadom definiranih Planom gospodarenja otpadom na području općine Dobrinj (izbjegavanje i smanjenje generiranja otpada te izbjegavanje i smanjenje njegovih opasnih osobina), nameću se slijedeći koraci:

-uspostava usvojenog sustava gospodarenja otpadom,

-sprječavanje nenadziranog postupanja s otpadom,

-saniranjene uređenih odlagališta i otpadom onečišćenog tla,

-razvijanje i utvrđivanje programa edukacije o otpadu,

-izbjegavanje nastajanja i smanjivanje količina otpada na izvoru, uz materijalnu i energetsku uporabu otpada,

-razvitak infrastrukture za provedbu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,

-smanjivanje rizika od otpada,

-izobrazba upravnih struktura, stručnjaka i javnosti za rješavanje problema gospodarenja otpadom.

Podzakonskim propisima - pravilnicima o gospodarenju posebnim kategorijama otpada (ambalažnim otpadom, otpadnim gumama, otpadnim uljima, otpadnim baterijama i akumulatorima i otpadnim vozilima), postavljeni su sljedeći ciljevi:

-podtizanje udjela povratne ambalaže,

-uspostava sustava prikupljanja otpadnih guma radi oporabe u materijalne i energetske svrhe,

-uspostava sustava skupljanja otpadnih jestivih i mineralnih ulja radi oporabe i/ili zbrinjavanja,

-postupanje s pojedinim posebnim kategorijama otpada na području Općine uskladiti s načinom propisanim Zakonom i odgovarajućim pravilnicima za pojedine posebne kategorije otpada.

Planom gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj određeni su ciljevi i dane su konkretne akcije koje je potrebno provesti da bi se ostvarilo odgovorno i plansko gospodarenjem otpadom. Spomenuti ciljevi određeni Planom gospodarenja otpadom ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava, stoga navodimo samo one koji su definirani kao ciljevi gospodarenja otpadom Općine Dobrinj i koje je potrebno provesti u što kraćem roku:

1.uspostava sustava odvojenog sakupljanja otpada kod pravnih i fizičkih osoba,

2.sustavno sprječavanje nastajanja divljih odlagališta otpada,

3.razvijanje i utvrđivanje programa edukacije za sve subjekte (pravne i fizičke) koji sudjeluju u nastanku otpada.

Sukladno Planu gospodarenja otpadom Općina Dobrinj je provodila u 2016. godini aktivnosti predviđene odredbama Plana i Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Na otoku Krku uveden je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada, popularno nazvan »Eko otok Krk«, u skopu kojeg se od 2005. godine provodi sustav odvojenog prikupljanja otpada, a koji uključuje sve jedinice lokalne samouprave na području otoka Krka pa tako i Općinu Dobrinj. Komunalno društvo PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. zaduženo je za gospodarenje komunalnim otpadom za područje čitavog otoka Krka. Sukladno odluci Skupštine Ponikve eko otok Krk od 01. veljače 2016. godine započeo je sustav odvoza otpada po sustavu »od vrata do vrata«. Uvedena je I. faza sustava u kojoj su svim domaćinstvima, gdje je to operativno i tehnički moguće, podjeljene dvije vrste kanti za otpad i to smeđe kante za bio otpad i zelene kante za miješani komunalni otpad. Ostale vrste spremnika za otpad: žuta za plastiku i sitne metale, plava za papir i višeslojnu ambalažu te siva za staklo i dalje se nalaze na zelenim otocima smještenim na javnim površinama. II. faza sustava »od vrata do vrata«, koja se planira uvesti do kraja 2018. godine, predviđa podjelu žutih i plavih posuda domaćinstvima. Time će se stvoriti preduvjeti za gotovo potpuno uklanjanje spremnika za otpad s javnih površina. Izuzetak će biti centri naselja i nepristupačne zone gdje će se otpad i dalje skupljati putem zelenih otoka na javnim površinama. U sustavu »od vrata do vrata« miješani komunalni otpad odvozi se zimi (1.10-31.3.) jednom, a biorazgradivi otpad dva puta tjedno, a ljeti (1.4.-30.9.) tri puta tjedno. Na zelenim otocima otpad se odvozi 2-4 puta tjedno u zimskom period, te 4-6 puta tjedno u ljetnom periodu.

U sklopu sustava zbrinjavanja komunalnog otpada na području općine Dobrinj ima oko 190 zelenih otoka. Posude su postavljene u setovima po 5 posuda (po 4 posude za odvojeno prikupljanje te jedna posuda za miješani otpad). Uvođenjem sustava »od vrata do vrata« u cijelosti se planira povlačenje spremnika za otpad s javnih površina, osim što će na frekventnim točkama i u centrima naselja ostati oko 20-tak zelenih otoka na kojima će se i dalje moći zbrinjavati sve vrste komunalnog otpada.

Na području općine Dobrinj osiguran je prostor u naselju Polje u svrhu reciklažnog dvorišta gdje se prikuplja i glomazni otpad. Navedenim prostorom upravlja Ponikve eko otok Krk. Sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 23/14) prikupljaju se sve kategorije otpada. Sav odvojeno prikupljeni otpad odvozi se na daljnju obradu u centralno reciklažno dvorište »Treskavac« gdje se sortira i kompostira. Budući da je otok Krk sastavni dio intergralnog sustava gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije planirana je za mješani komunalni otpad izgradnja pretovarne stanice na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada »Treskavac« putem koje bi se sav miješani komunalni otpad prevozio i zbrinjavao u Županijski centar za gospodarenje otpadom »Marišćina«.

Ekološkim sustavom zbrinjavanja udio razvrstanog otpada do kraja 2016. godine dosegao je oko 54%. Ukupna količina dovezenog otpada na odlagalište i reciklažno dvorište »Treskavac«, za svaki mjesec u 2016. godini, prikazana je prikazom koji je priložen uz Izvještaj. Ukupna količina komunalnog otpada u 2016. godini iznosi 20.566,67 tona od čega procijenjena količina komunalnog otpada za područje općine Dobrinj iznosi 10%.

Iz Europske prakse poznato je da mjere izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada i poticaji za odvojeno sakupljanje njegovih iskoristivih komponenti mogu dati dobre rezultate u praksi samo ako se provodi javna edukacija stanovnika. U tom smislu potrebno je voditi ciljane kampanje. Općina Dobrinj edukacije za sve subjekte (pravne i fizičke) koji sudjeluju u procesu nastanka otpada ostavruje putem komunalnog duštva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. i to prije svega putem propagandnog materijala koji se dostavljaj poštom uz redovne račune te radom s vrtićkom i školskom djecom.

Slijedom navedenog utvrđuje se, kako slijedi:

-uspostavljen je sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada, popularno nazvan »Eko otok Krk« i u okviru istog u određenom dijelu sustav prikupljanja otpada »od vrata do vrata«,

-glomazn otpad prikuplja se na tzv.posebnom sabirnom mjestu (»POSAM«),

-udio razvrstanog otpada dosegao je 54%,

-smanjivanjem količina neadekvatno pohranjenog otpada, ukazuje se na intenzivno provođenje pozitivne politike gospodarenja otpadom na području općine Dobrinj.

Općina Dobrinj provodi sustav odvojenog prikupljanja komunalnog otpada u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a poduzimati će i nadalje mjere i radnje radi još učinkovitijeg prikupljnaja otpada i gospodarenja otpadom, provođenjem cijelovitog sustava »od vrata do vrata«, a sve u cilju uspostave cjelovitog i kvalitetnijeg sustava.

Također, navodi se da će Općina i dalje provoditi sustavni nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada u svrhu sprječavanju nastajanja novih te unaprijediti sustav odvojenog sakupljanja otpada izgradnjom adekvatnog reciklažnog dvorišta i reciklažnog dvorišta građevinskog otpada, a kako bi se do kraja proveo program cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i ispoštovale zakonske odredbe.

Nadalje, ističe se da će Općina Dobrinj, po donošenju Uredbe o komunalnom otpadu Vlade Republike Hrvatske, donijeti odluku o načinu pružanja usluge prikupljanja mješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te postupati sukladno odredbama iste. Također, nastavit će se provoditi godišnje izobrazno-informativne aktivnosti te će se podaci objavljivati na službenim web stranicama s informacijama o gospodarenju otpadom.

Slijedom navedenog, ističemo da ćemo i nadalje u gospodarenju otpadom postupati sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom a sve radi povećanja učinkovitosti u cijelokupnom sustavu gospodarenja otpadom na području općine Dobrinj.

Općinski načelnik
Neven Komadina,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr