SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

28.

Na temelju čanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 14. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 23/12 i 24/16) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 31. sjednici održanoj dana12. travnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj

1. Općina Dobrinj prodat će nekretnine, u naravi zemljišta u vlasništvu Općine Dobrinj, kako slijedi:

1.1. dio z.č. 1074/91, udio 249/314210, ukupno 249 m2, upisana u zk. ul. 4620, k.o. Soline, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 265.185,00 kuna (slovima:dvjestošezdesetipettisućastoosamdeset-ipetkuna); 1.2. dio z.č. 1074/91, udio 102/ 314210, ukupno 102 m2, upisana u zk. ul. 4620, k.o. Soline, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 99.960,00 kuna (slovima:devedestidevettisućadevetstotinai-šezdesetkuna); 1.3. dio z.č. 1839/1, suvlasnički udio 572/1529526, ukupno 572 m2, upisana u zk. ul. 2248, k.o. Sužan i 1/2 z.č. 1736/2, ukupno 112 m2, upisana u zk. ul. 258, k.o. Sužan, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 191.520,00 kuna (slovima:stodevedesetijednutisućupetstotinaidvadesetkuna).

2. Odabranim ponuditeljima za kupoprodaju nekretnina na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 28. ožujka 2017. godine u »Novom listu« i web stranicama Općine Dobrinj, utvrđuju se, kako slijedi:
za nekretninu pod 1.1. SIEGFRIED FRITZ iz Austrije, OIB:83203656883, za nekretninu pod 1.2. SANDOR ROTH iz Šila, Konjska 9, OIB:73978612318, za nekretninu pod 1.3. ALEN PALISLAMOVIĆ iz Žerjavineca, Omladinska 21, OIB:30343954982.

3. Na temelju ove Odluke općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ:2142-04-01-17-13

Dobrinj, 12. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr