SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

24.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (NN br. 87/08, 136/12, 15/15), Zakona o Hrvatskom Crvenom Križu (NN br. 71/10), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09, 10/ 13,36/13) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09, 53/10, 10/13, 36/13) Vijeće Općine Dobrinj na 31. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području Općine
Dobrinj za 2017. godinu

Članak 1.

Članak 2. u Godišnjem programu javnih potreba u zdravstvu (SN PGŽ 36/16) mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A) i kapitalnog projekta (K) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj kroz program 1008 i utrošiti će se kako slijedi:

SUFINANCIRANJE DOM Z
DRAVLJA KRK 2.000,00 A100801

-tečaj za trudnice

FINANCIRANJE AMBULANTA
ŠILO - DODATNI TIM 60.000,00 A100802

CRVENI KRIŽ KRK 50.000,00 A100805

SANACIJA AMBULANTE
DOBRINJ 70.000,00 K100819

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
PGŽ 13.000,00 A100820

JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU 20.000,00 A100821

KAP. POMOĆ ŽUPANIJI ZA
ODJEL PEDIJATRA KRK 21.500,00 K100822

NABAVA OPREME DOM
ZDRAVLJA KRK 15.000,00 K100823

UKUPNO 251.500,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa:400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-27

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća :
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr