SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

19.

Na temelju odredbe članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11,56/ 13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst)članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 31. sjednici održanoj 12. travnja 2017. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA IZGRADNJE VODNIH GRAĐEVINA ZA 2017. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu (SN PGŽ 36/16) članak 1. mijenja se i glasi:

»Programom izgradnje vodnih građevina na području Općine Dobrinj 1016, financirat će se gradnja građevina za opskrbu pitkom vodom, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, kako slijedi:

IZGRADNJA VODNIH GRAĐEVINA
PONIKVE 570.000,00 K101601

-kapitalna pomoć »Ponikve
voda« d.o.o. 70.000,00

-izgradnja vodnih građevina
»Ponikve voda« d.o.o. 500.000,00

Preko komunalnog društva »Ponikve voda« d.o.o. Krk, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka, sufinancira se izgradnja komunalnih vodnih građevina po planu i programu »Ponikve voda« i »Hrvatskih voda«. Za dio učešća u zajedničkim ugovorima, povećava se udio u vlasništvu »Ponikve voda« d.o.o.

OBORINSKA ODVODNJA 93.551,67 K101602

Iz pripadajućeg dijela vodnog doprinosa od 8 % koje ustupaju po naplati »Hrvatske vode«, financira se oborinska odvodnja na području općine.

UKUPNO 663.551,67

Godišnji Program financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu od:

-vodni doprinos 50.000,00

-višak prihoda vodnog doprinosa
iz 2016. godine 43.551,67

-pomoći iz državnog proračuna 500.000,00

-ostali prihodi proračuna 70.000,00

UKUPNO 663.551,67.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Urbroj: 2142-04-05-17-30

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr