SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

17.

Na temelju članka 28. stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03.-proč.tekst, 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 49/11., 144/12., 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»«Narodne novine« broj 87/08., 136/12, 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09.,10/13,36/13) i čl. 35.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/09,53/ 10,10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 31. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture 1003 u 2017. godini (SN PGŽ 36/16) čl.2. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

1. prihodi od komunalne naknade 1.432.500,00

2. naknade za koncesiju 200.000,00

3. grobna naknada 50.000,00

2. ostali prihodi iz proračuna 1.430.000,00

UKUPNO 3.112.500,00.«

Članak 2.

Čl. 3. mijenja se i glasi:

»ODVOZ SMEĆA 65.000,00 A100302

Skupljanje i odvoz smeća te odlaganje komunalnog otpada na uređena odlagališta povjereno je komunalnom društvu »Ponikve« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka.

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA 55.000,00 A100303

Ugovor o obavljanju poslova dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na području općine Dobrinj sklopljen je s »Dezinsekcija« d.o.o. Rijeka na period od 3 godine od 2017-2019 u iznosu od 35.050,00 kuna godišnje bez PDV- a, a nadzor nad provedbom s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ na iznos od 6.580,00 kuna.

SANIRANJE DIVLJIH ODLAGALIŠTA
OTPADA 15.000,00 A100305

UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA 350.000,00 A100307

Održavanje javnih zelenih površina ugovoreno je s trgovačkim društvom »Lumin« iz Krka na period od 4 godine od 2015-2019.

NABAVA KOMUNALNE OPREME 200.000,00 K100308

Nabava komunalne opreme vrši se kapitalnim transferom komunalnom društvu »Komun« u vlasništvu Općine Dobrinj, a za opremu koja je neophodno potrebna za održavanje komunalne infrastrukture.

GOSPODARENJE OTPADOM 80.000,00 A100310

Po ugovoru s trgovačkim komunalnim društvom »Ponikve eko otok Krk« d.o.o. u suvlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka planirana je pretovarna stanica Treskavac i plan gospodarenja otpadom.

OPSKRBA JAVNE RASVJETE 470.000,00 A100318

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 212.500,00 A100319

- održavanje javne rasvjete 190.000,00

-nadzor održavanja javne rasvjete 22.500,00

Održavanje javne rasvjete ugovoreno je s komunalnim poduzećem »Ponikve eko otok Krk« d.o.o, a nadzor s »Muraj« d.o.o. iz Krka.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE
NERAZV. CESTA 150.000,00 A100313

Pojačano održavanje cesta ugradnjom asfalt-betona temeljem ugovora sadrži radove: popravak udarnih rupa na cestama, sanacija prekopa ulice, sanacija asfaltnih površina i nogostupa, asfaltiranje novih površina, strojno- ručni površinski iskop, dobava, dovoz i ugradnja tampona i jalovine, zarezivanje postojećeg asfalta, podizanje vodovodnih ventila te vodovodnih ili kanalizacijskih poklopaca u ulici prije asfaltiranja.

KOMUNALNE DJELATNOSTI TD
»KOMUN« 1.475.000,00 A100301

-uređenje prostora - TD »Komun«

Održavanje javnih površina, čistoće u naseljima, redovno održavanje nerazvrstanih cesta košnjom uz rub kolnika 2 puta godišnje, održavanje kolnika jalovinom, zimska služba, održavanje groblja i ostalo po potrebi temeljem ugovora o godišnjem održavanju ugovara se s trgovačkim društvom »Komun« d.o.o. u vlasništvu Općine Dobrinj. Čišćenje i održavanje obavlja se prema unaprijed planiranim ciklusima i potrebama po programu rada TD Komun:

A) ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA

I. DOBRINJ

1. PARK OGRENI (1.000 m2)

1.1. Košnja, održavanje igrališta, održavanje lokve
i travnjaka, redovito pražnjenje koševa
(12 mjeseci.) 22.700,00

2. AUTOBUSNA STANICA (75 m2)

2.1. - uređenje i popuna s ukrasnim grmljem i trajnicama
20 kom (svibanj) - okopavanje i uklanjanje korova
2x godišnje (travanj i lipanj)

-košnja i tretiranje korova od Praha do
kuće Španjol (svibanj i kolovoz) 11.000,00

3. AMBULANTA

3.1. - uređenje gumna (2 x godišnje)

-oblikovni rez postojeće murve (veljača)

-košnja trave ispod ljuljački, zavoj i do kuće
Uravić (500 m 2) 4 x god. (travanj,
svibanj, lipanj i srpanj) 7.900,00

4. ULAZ U GROBLJE

4.1. - oblikovni rez postojećih sadnica sa prihranom

(veljača)

-dopuna uvenulih trajnica (ožujak) okopavanje
i uklanjanje korova (4 x godišnje) 4.000,00

5. DOLNJI GRAD (Plokat i Pred svetu Mariju)

5.1. - oblikovni rez postojećih sadnica sa prihranom
(veljača)

-dopuna 10 kom trajnica (travanj)

-dopuna 30 sadnica cvijeća (travanj)

-okopavanje i uklanjanje korova (lipanj) 2.700,00

7. PLACA

7.1. - pometanje 3 x tjedno

7.2. - uređenje male zelene površine kraj špine
(2xgodišnje)

7.3. - pranje zida mini-wash-om
(1x godišnje) 38.000,00

II. SVETI VID

1. PARK

1.1. Gnojidba, košnja i održavanje zelene
površine (800 m2)

-košnja 3x godišnje (travanj, svibanj i lipanj)

1.2. Košnja površina oko škole (x 4)

1.3. Održavanje voćnjaka

-sadnja 3 novih sadnica trešanja (travanj)

-prihrana postojećih i novih sadnica trešanja
(10 komada)

-tjedno 1 x zalijevanje (srpanj i
kolovoz) 7.000,00

2. AUTOBUSNA STANICA

2.1. Održavanje maslinika

-sadnja 1x nova maslina

-prihrana maslina umjetnim gnojem (2x godišnje - ožujak i studeni)

2.2. Održavanje travnjaka

-košnja i tretiranje korova 2x
(travanj i svibanj) 2.500,00

3. PLACA

3.1. Održavanje lovor višnje

4. orezivanje sadnica te prihrana umjetnim
gnojivom 2 x (svibanj i kolovoz) 1.000,00

III. ČIŽIĆI

1. GREDICA UZ KUPALIŠTE

-košnja i dohranjivanje 2x godišnje 2.100,00

2.ZATRAVNJENA POVRŠINA OD PERILA PREMA MELINAMA

-košenje 2x godišnje 6000 m2 7.500,00

3. PERILO

-održavanje travnjaka 5x god.

-održavanje ukrasnog grmlja 10 kom

-održavanje i zalijevanje ukrasnih betonskih
vaza svakodnevno

-održavanje odvodnih kanala 5.000,00

IV. KLIMNO

1. ZELENI POTEZ NA OBALI

1.1. Postojeći oleandri (50 kom)

-okopavanje i plijevljenje 2x godišnje (travanj i lipanj)

-prihrana min. gnojivom u proljeće (travanj)

-zaštita fungicidom i insekticidom (svibanj)

-čišćenje ocvalog i skidanje bolesnih grana 2.000,00

1.2. Postojeće crnike (5 kom)

-okopavanje i gnojenje (ožujak) -
oblikovni rez 400,00

1.3. Uništavanje korova uz rubnjake 2 x godišnje
(travanj i svibanj) 500,00

1.4. Održavanje travnjaka sa prihranom i košnjom
100 m2 5x godišnje (travanj, svibanj,
lipanj, srpanj, kolovoz) 3.000,00

2. TROKUT SA MURVOM

-nabava i sadnja niskog grmlja i trajnica 20 kom

-formiranje cvjetne gredice 50 kom
2x godišnje 3.000,00

3. KUPALIŠTE - rez tamarisa (6 kom ) - čišćenje
terena od korova i trave (450 m2) 2.000,00

4. PARK KOD ŠTIRNE

-uređenje postojećeg raslinja 1x godišnje (travanj)

-priprema i formiranje cvjetnih gredica (2 x god. 30 kom, travanj i lipanj)

-dosijavanje trave sa gnojidbom
(100 m2, svibanj)

-košenje trave ( 5 x god.) 4.200,00

-sanitarni rez akacije 1 x godišnje

5. IGRALIŠTE

-dohrana i okopavanje lovor višnji te
košnja (srpanj i kolovoz) 5.000,00

6. KRUŽNI TOK

6.1. - održavanje fontane (zamjena pumpe,
čišćenje itd.) 10.000,00

sadnja 10 ruža, 10 trajnica i 50 kom.
sezonskog cvijeća

6.2. - održavanje površine sa dohranom,
okopavanjem i zalijevanjem 6.000,00

7. POVRŠINA SA ČAMCEM I PALMAMA

7.1. - sadnja trajnica (10 kom)

-sadnja sezonskog cvijeća (100 kom)

-održavanje travnjaka 7.000,00

V. ŠILO

1. ZELENI OTOK NA ULAZU U ŠILO (180 m2)

-rez i oblikovanje grmlja 2 x godišnje
(svibanj i lipanj)

-okopavanje i plijevljenje 2 x godišnje
(travanj i kolovoz)

-dosađivanje grmlja lavande i santolina (20 kom)

-dosijavanje i prihrana trave

-košnja trave (10 puta godišnje) - dobava
i sadnja sezonskog cvijeća
2 x god. 50 kom 9.200,00

2. POVRŠINA ISPRED HP (1200 m2)

-sadnja 50 sadnica sezonskog cvijeća te svakodnevno zalijevanje

-košnja travnjaka 5x godišnje (travanj,
svibanj, srpanj, rujan i listopad) - čišćenje
ruba parcele od korova 2x godišnje 7.000,00

3. GREDICA UZ CESTU

-okopavanje i prihranjivanje 2x godišnje (travanj i lipanj)

-košnja površine iznad ambulante (250 m2)
3x godišnje (travanj, svibanj i lipanj) - košnja
trave 5x god.

-dobava i sadnja sezonskog cvijeća
50 kom 3 x godišnje 5.000,00

(ožujak, svibanj i listopad)

4. POTEZ UZ NOVO KUPALIŠTE

-rez tamarisa

-skidanje zaperaka i izboja 2 x u sezoni (svibanj i kolovoz)

-košnja slobodno zatravnjene površine
(3000 m 2) 3 x god.(travanj, svibanj, lipanj
i listopad) - oblikovni i sanitarni rez
stablašica i grmova (cca 80 kom) 25.000,00

5.OKOLIŠ LUČICE S PUNTOM, IGRALIŠTEM
I PLAŽOM

-košnja igrališta, plaže te orezivanje tamarisa

-okopavanje i prihranjivanje koprivića (19 kom) 2 x god.

- uklanjanje korova i trave od lučice prema
punti (2000 m2) 2 x god. 17.500,00

(travanj i lipanj)

6. SPOMEN POVRŠINA UZ MARKET I TZ

-košnja travnjaka ispred i iza marketa sa
prihranom 5 x godišnje

(travanj, svibanj, lipanj, srpanj i rujan)

-sanitarni rez akacije i murve 1x godišnje

-oblikovni rez ukrasnog grmlja

-održavanje fontane

-nabava i sadnja sezonskog cvijeća 100 kom 2 x god. (ožujak i svibanj)

-popunjavanje s ukrasnim grmljem (10 kom)

-dodatak zemlje i dosađivanje trave 20.000,00

7. OKOLIŠ CRKVE SV. NIKOLE (1500 m2)

-košnja i uređenje travne površine 4 x godišnje
(ožujak, travanj, lipanj i kolovoz)

-oblikovni rez crnika - okopavanje, orezivanje
i prihranjivanje oleandara 5.300,00

8. BOROVA ŠUMA

-čišćenje borove šume uz kamp

-čišćenje borove šume uz crkvu 30.000,00

VI. SOLINE

-održavanje i rezanje tamarisa na rivi

-košnja trave i korova oko mula (cca 5000 m2) 3 x

-košnja trave i korova od topola do šterne
(cca 5000 m 2)1 x 15.000,00

VII. MELINE

1. ODRŽAVANJE TRAVNJAKA NA IGRALIŠTU

-košenje trave 3 x godišnje (1500 m2, travanj, svibanj i kolovoz)

-održavanje okoliša igrališta 1x godišnje

-podravnavanje terena pijeskom

-dosijavanje trave i gnojidba 16.200,00

2. POVRŠINA OKO ŠTERNE

-čišćenje i košenje (1000 m2) 2 x godišnje 700,00

3. KUPALIŠTE

-sadnja 10 tamarisa sa cjelogodišnjim
zalijevanjem 6.000,00

VIII. GABONJIN

1. POVRŠINA KRAJ CRKVE

-sadnja 10 trajnica 2 x godišnje (travanj i lipanj)

-košnja i pljevljenje 2 x godišnje(travanj i lipanj)

-orezivanje trajnica i grmova 2 x godišnje
( ožujak i lipanj) 6.000,00

2. ŠKOLSKI VRT

-košnja i uništavanje korova i raslinja
(veljača i srpanj) 6.000,00

3. Sv. PETAR

-košnja i održavanje puta do crkve 12.000,00

4. SPOMENIK I ULAZ U GROBLJE

-košnja (3 x) i sadnja trajnica 3.000,00

IX. RASOPASNO

1. POVRŠINA KRAJ TRGOVINE I JOGA

1.1. Održavanje, pljevljenje i dohrana (6 x godišnje)

1.2. Sadnja 5 trajnica i 50 sadnica
sezonskog cvijeća 6.000,00

2. POVRŠINA KRAJ KRIŽA

2.1. Održavanje travnjaka sa košnjom i dohranom
(3 x godišnje) 6.000,00

2.2. Sadnja 20 trajnica i ukrasnog grmlja

X KRAS

1 PARK, KRIŽ I CRKVA

1.1. Održavanje spomenutih površina uz
sadnju 15 trajnica i 10 cvjetnica 5.000,00

1.2.Održavanje površine sa sadnjom
100 cvjetnica 5.000,00

XI. GROBLJA

1.DOBRINJ, KRAS, GABONJIN, RASOPASNO, SUŽAN I POLJE

1.1. Košnja, čišćenje i održavanje
(12 x godišnje i prema potrebi) 24.000,00

XII. OSTALA NASELJA

-sanitarni rez i oblikovanje koprivića, murvi, kestena i sl

-pometanje Sužana 1x mjesečno te održavanje nasada

-održavanje prostora i sadnja kraj crkve i joga u Sv. Ivanu i Sužanu

-održavanje i košnja prostora oko crkve sv. Ane

-održavanje prostora nove površine na Donjoj Hlapi

-košnja slobodno zatravnjenih površina uz domove, crkve i sl.

-održavanje zelenih trokuta u Polju (D.selo,kod »butige«), kod »spomenika«, okoliš crkve - održavanje i zaljevanje parka kod križa u Tribuljama

-uređenje Spomenika palim borcima u Tribuljama

-uređenje Spomenika palim borcima u
Gabonjinu - sadnja cvjeća u Županjama
kraj crkve i doma 55.000,00

UKUPNOI+II+III+IV+V+VI+VII+
VIII+IX+X+XI+XII 439.400,00

Razrada:

Dobrinj: 86.300,00

Sveti Vid: 10.500,00

Čižići: 14.600,00

Klimno: 43.100,00

Šilo: 119.000,00

Soline: 15.000,00

Meline: 22.900,00

Gabonjin: 27.000,00

Rasopasno: 12.000,00

Kras : 10.000,00

Groblja : 24.000,00

Ostalo: 55.000,00

B ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

1.KOŠNJA UZ RUB KOLNIKA 2 X GODIŠNJE
NA PRAVCIMA

-košnja unutar naselja u svim mjestima van »komuna«

-Soline-Klimno

-Meline-Čižići-Rudine

-Polje-Županje- D. Hlapa

-prilazi Sužanu, Tribuljama, Klanicama, Sv. Ivanu,
Dobrinju, Žestilcu

-od Čižića do tabele po Šumskoj cesti (2 x godišnje)

-u svim naseljima po potrebi

-UKUPNO 800 RS 50.000,00

2.ODRŽAVANJE KOLNIKA JALOVINOM SA
KOŠNJOM

-ceste od Polja do maslinika

-cesta od Melina do Dragr

-cesta od Tribulja do Drage

-cesta od Sužena do Luga

-cesta od Gabonjina do Jezera

-cesta od Sv. Vida do Studenčica

-stara cesta od D. Hlape do Klimna

-šetnica od Klimna do Šila

-cesta od Šila do Murvenice, Vodice i Petrine

-po potrebi na ostalim nerazvrstanim i lokalnim
putevima

-UKUPNO 500 RS sa troškom dobave
jalovine 113.500,00

C ODRŽAVANJE ČISTOĆE U NASELJIMA

-pražnjenje košarica sa smećem u Šilu, Klimnu, Čižićima, Melinama i Solinama

-održavanje čistoće u naseljima kupalištima i plažama (pojačano od 1.6. - 1.10.)

UKUPNO 1500 RS 52.000,00

D ZALIJEVANJE (01.05. - 30.09)

-vaze u Klimnu, Čižićima i Šilu ( 100 kom) - oko
murve u Klimnu

-otočić uz ambulantu Šilo 3xtjedno

-površina ispred pošte u Šilu

-površina ispred crkve u Županjama

-masline Sv.Vid (2 x mj. u 5 i 9/ 2 x tj. u 6, 7 i 8)
170 kom x 10 35.000,00

ESUDJELOVANJE NA KOMUNIMA I PERIODIČNIM AKCIJAMA

-»komun« u Dobrinju, Svetom Vidu, Gostinjcu,
Polju, Hlapi, Solinama, Krasu, Svetom Ivanu,
Rasopasnom, Gabonjinu, Čižićima i Šilu itd.

-»komun« u Dragi 20 RS 12.000,00

F PARTICIPACIJA

-participacija za još jednog radnika vozača kamiona
za pražnjenje smeća u Dobrinju i Čižićima ili radu
na deponiju u Polju (50 % - 50 % »Ponikve«)
40.000,00

G OSTALO

-dobava i postava saobraćajnih znakova - zimska
služba (čišćenje snježnih nanosa po svim
mjestima) 110.000,00

H NADOPUNA TIJEKOM SEZONE

-čišćenje divljih plaža sa pražnjenjem koševa za smeće
3 x tjedno

-svakodnevni preventivni poslijepodnevni
obilazak plaža cca 2 h 60.000,00

I PRETPOSTAVLJENI RASHODI

-participacija za saobraćajnog redara (30.000,00)

-participacija troškova javnog wc-a u Šilu (20.000,00)

-participacija nabave dimnjačarske
opreme (10.000,00) 100.000,00

J MALČIRANJE TRAKTOROM UZ CESTU

-radovi po pozivu ukupno 400 h 80.000,00

UKUPNO
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J = 1.091.900,00

+ 272.975,00 PDV = 1.364.875,00

projekt »Dobrinj -
cvjetni grad« 87.940,16 ( PDV : 21.985,04) = 197.865,36

UKUPNO:
1.179.840,16kn (PDV: 294.960,04 kn = 1.474.800,20 kn)

NAKNADA OPĆINI VRBNIK ZA
DEPONIJ TRESKAVAC 40.000,00 A100329

MREŽA JAVNE RASVJETE 0,00 A100330

UKUPNO 3.112.500,00.«

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Urbroj:2142-04-05-17-22

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr