SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

14.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/ 03., 100/04, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 16. i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 35/09.,10/13,36/13 i 15/15) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 35/09,53/10,10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 31. sjednici, održanoj dana 12. travnja 2017.godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj
u 2017. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu javnih potreba u kulturi 1005 (SN PGŽ 36/16), članak 2. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu ostvarivanja programa 1005 iz članka 1., utvrđuju se načini sudjelovanja Općine Dobrinj u istima, te sredstva potrebna za provođenje, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Dobrinj kroz redovne aktivnosti (A),tekuće (T) i kapitalne projekte (K):

KULTURNE MANIFESTACIJE 110.000,00 A100501

-autorska i umjetnička djela 30.000,00

-Festival folklora otoka Krka 80.000,00

PROSLAVE I POKROVITELJSTVA 85.000,00 A100502

BOŽIĆNI PROGRAM I DAROVI
DJECI 25.000,00 A100504

SUFINANCIRANJE RADIO O.K. 48.000,00 A100507

OSTALI RASHODI ZA KULTURU 210.000,00 A100519

-projektna dokumentacija muzejske
postave 50.000,00

-projekt rekonstrukcije zgrade
Etnografskog muzeja 160.000,00

IZDAVANJE KNJIGA 10.000,00 T100520

TROŠKOVI MUZEJA I INFO PULTA 20.000,00 A100523

JAVNE POTREBE U KULTURI 320.000,00 A100519

UREĐENJE DOMA KRAS 50.000,00 K100531

UKUPNO 878.000,00.«

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-24

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr