SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

13.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine « broj 26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09,49/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9.i 48. Zakona o proračunu (NN 87/08.,136/12., 15/ 15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09., 10/13, 36/13) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09, 53/10, 10/13, 36/ 13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 31. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. g. donosi

I. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2017. GODINI

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 1004 (»SN PGŽ« 36/16) čl. 1. st. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje programa osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 3.726.804,48

2. Kapitalne pomoći iz proračuna 700.000,00

3.Kapitalne pomoći iz fonda za zaštitu okoliša
i energetsku učinkovitost 200.000,00

4. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 80.000,00

5. Ostali nespomenuti prihodi - grobnice 25.000,00

6.Doprinosi za šume 1.000,00

7. Višak prihoda od komunalnog doprinosa 859.909,52

UKUPNO 5.592.714,00.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA 2.942.000,00 K100401

- potporni zid Šilo 80.000,00

- projekt uređenja obiteljskog parka Šilo 90.000,00

- projekt uređenja parka Jardin Dobrinj 20.000,00

- obiteljski park Šilo 800.000,00

- uređenje šumskog puta Dobrinj

- Meline 85.000,00

- uređenje cisterne Gabonjin 20.000,00

-uređenje javne površine Rasopasno 50.000,00

-uređenje javne površine Šilo 88.000,00

-uređenje obale Lokvišća Šilo 200.000,00

-uređenje djela šetnice u Klimnu 160.000,00

- uređenje zelene površine Klimno 90.000,00

- izrada suhozida 50.000,00

-priključak za električnu energiju 30.000,00

-uređenje od rive do Bunorice Čižići 300.000,00

-uređenje javne površine Kras 85.000,00

-uređenje javne površine kod
trgovine Čižići 50.000,00

-uređenje javne cisterne Meline 60.000,00

-uređenje autobusne stanice Klanice 32.000,00

-uređenje javne površine placa
Sv. Ivan 100.000,00

-uređenje place Klanice 85.000,00

-uređenje javne površine Hlapa 60.000,00

-uređenje šumskog puta
Meline - Draga 85.000,00

-potporni zid Dobrinj 60.000,00

-čišćenje i uređenje borove šume 70.000,00

-saniranje zida na kupalištu Vodica 42.000,00

-zelena površina na ulazu u Dobrinj 30.000,00

-uređenje javne površine Bunorica
Čižići 40.000,00

-uređenje javne površine Soline 20.000,00

-metalne ograde 60.000,00

UREĐENJE GROBLJA 215.000,00 K100403

-ostala groblja 50.000,00

-mrtvačnica Dobrinj 95.000,00

-uređenje okoliša groblja Polje 70.000,00

RASVJETNA TIJELA 110.000,00 K100404

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 585.000,00 K100405

-izgradnja javne rasvjete 85.000,00

-izgradnja javne rasvjete Soline
- Klimno 250.000,00

-izgradnja javne rasvjete ulaz u Šilo 150.000,00

-izgradnja javne rasvjete obala Šilo 100.000,00

GRADNJA CESTA 620.000,00 K100407

Asfaltirat će se dionice cesta po potrebi u naseljima
Klimno, Čižići, Kras, Polje i Šilo.

OTKUP ZEMLJIŠTA ZA CESTE 300.000,00 K100408

ELEKTROINSTALATERSKI
RADOVI 95.000,00 K100410

REKONSTRUKCIJA, NADZOR I UPRAVLJANJE
JAVNOM RASVJETOM 535.714,00 K100411

-rekonstrukcija javne rasvjete 250.000,00

-nadzor rekonstrukcije i upravljanje
javne rasvjete 285.714,00

PROJEKTI JAVNE RASVJETE 80.000,00 K100412

PROJEKTI CESTA 110.000,00 K100413

UKUPNO 5.592.714,00.«

Članak 3.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-23

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr