SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA BAŠKA

16.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 124/14) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici 11. travnja 2017. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom obavlja raspodjela rezultata utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju

Proračuna Općine Baška za 2016. godinu kako slijedi:

- VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 9.500.595,35 kn

-MANJAK PRIHODA OD
NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.344.464,56 kn

- MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA 773.530,87 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 9.500.595,35 kuna iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 10.344.464,56 kuna i manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 773.530,87 kuna, što uz preneseni višak prethodne godine od 3.989.808,30 kuna čini ukupan višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.372.408,22 kuna.

Članak 3.

Višak prihoda u iznosu od 2.372.408,22 kuna sadržan po izvorima financiranja sastoji se od 1.783.265,83 kuna namjenskih prihoda i 589.142,39 kuna općih prihoda.

Članak 4.

Neutrošeni dio namjenskih prihoda ostvaren s osnova prihoda od tekuće pomoći, naknade za koncesije na pomorskom dobru te sredstava od komunalnog doprinosa utrošit će sukladno članku 49. Zakona o proračunu u 2017. godini uvrštenjem I. izmjenama i dopunama u Proračun Općine Baška za 2017. godinu kako slijedi:

-572.580,08 kn neutrošene naknade za koncesije na pomorskom dobru na projekt ulaganja u pomorsko dobro

-200.000,00 kn prenesenog viška neutrošene tekuće pomoći za nabavu opreme za pametno upravljanje javnom rasvjetom

-1.010.685,75 kn neutrošenih sredstava od komunalnog doprinosa na projekte izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu. Neutrošeni dio općih prihoda utrošit će se za materijalne rashode, nabavu opreme za osnovnu školu, te tekuće i kapitalne donacije i pomoći.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-03-01/1-17-5

Baška, 11. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Ivan Vasilić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr