SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA BAŠKA

13.

Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98 i 50/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o grobljima

Članak 1.

U Odluci o grobljima (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 40/13, 06/14, 31/15), u članku 7. stavak (2) mijenja se i glasi:

»(2) Članovima obitelji korisnika grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnik korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i posvojena djeca i njihovi supružnici, roditelji, te sestre i braća korisnika groba.«

Stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavci 7. i 8. postaju stavci 6. i 7.

Novi stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom pa, stoga, ako se, uz ustupanje grobnog mjesta, prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba, novi korisnik grobnog mjesta dužan je, u svrhu upisa prava korištenja grobnog mjesta, Upravi groblja dostaviti:

.presliku isprave temeljem koje se stječe pravo korištenja grobnog mjesta (rješenje o nasljeđivanju, ugovor o ustupanju, darovni ugovor, kupoprodajni ugovor i sl.),

.presliku osobne iskaznice ili domovnice,

.presliku rješenja Porezne uprave o uplaćenom porezu na promet nekretnine, osim ako porezni obveznik nije, temeljem posebnih propisa, oslobođen plaćanja poreza.«

Članak 2.

U članku 8. umeće se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno, ukop u popunjeno grobno mjesto može se obaviti nakon isteka 10 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon isteka 20 godina od posljednjeg ukopa u grobnicu i nišu, na pisani zahtjev korisnika grobnog mjesta, ako su, istovremeno, zadovoljeni sanitarni uvjet i uvjet poštovanja pijeteta prema pokojniku ukopanom u navedeno grobno mjesto, pa pisanom zahtjevu valja priložiti:

.pisanu izjavu pogrebnika da nema prepreke da se izvrši ukop i prije proteka roka iz stavka 1. ovog članka,

.pisanu suglasnost supružnika, roditelja i djece preminulog uz kojeg bi se izvršio ukop drugog pokojnika.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-17-10

Baška, 11. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Ivan Vasilić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr