SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 12. Subota, 15. travnja 2017.
OPĆINA BAŠKA

11.

Temeljem članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/03, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. travnja 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/08, 56/09, 10/13, 39/14), u članku 16. stavak 18. briše se.

Članak 2.

U članku 27. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Zabranjeno je upuštanje oborinskih voda s privatnih površina (krovovi, okućnice) u sustav odvodnje otpadnih voda.«

Članak 3.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»(1) Pod komunalnim otpadom podrazumijeva se otpad iz kućanstva, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

(2) Provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom osigurava Općina Baška.

(3) Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Baška obavlja komunalno društvo u suvlasništvu Općine Baška - Ponikve Eko d.o.o. iz Krka (u daljnjem tekstu: davatelj usluge), specijaliziranim vozilima za tu namjenu.«

Članak 4.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»(1) Komunalni otpad iz kućanstva razvrstava se na mjestu nastanka, u posude koje se razlikuju u bojama, ovisno o vrsti otpada koji se u njih odlaže.

(2) Na razini otoka Krka određene su boje posuda za odvojeno prikupljanje otpada i to:

-smeđa: biorazgradivi otpad (otpad iz kuhinja i kantina, zeleni otpad iz vrtova),

-plava: papir, karton i višeslojna kartonska ambalaža,

-žuta: plastika i sitni metali,

-siva: ambalažno staklo,

-zelena: otpad koji se ne može odvojeno prikupiti (miješani komunalni otpad).«

Članak 5.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Za zbrinjavanje komunalnog otpada, davatelj usluge u suradnji s Općinom Baška, osigurava rad Posebnog sabirnog mjesta - reciklažnog dvorišta.

(2) Davatelj usluge dužan je osigurati da posude na Posebnom sabirnom mjestu - reciklažnom dvorištu budu dostupne od 0-24 sata.

(3) Korisnik usluge može s davateljem usluge dogovoriti odvoz glomaznog ili zelenog otpada prema uvjetima davatelja usluge.

(4) Otpad iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je odlagati na javnu površinu.«

Članak 6.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»(1) Davatelj usluge sakuplja otpad po sistemu od vrata do vrata, na način da svakom korisniku dodjeljuje posude za odvojeno prikupljanje otpada.

(2) Posude iz stavka 1. vlasništvo su davatelja usluga i daju se na korištenje korisniku usluge.

(3) Korisnik usluge je dužan koristiti posude prema njihovoj namjeni, sukladno uputama davatelja usluge.

(4) Korisnik usluge je obvezan svako oštećenje posuda ili drugu nepravilnost prijaviti davatelju usluge.«

Članak 7.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»(1) Izuzetak od članka 52. su stambene zgrade sa šest i više stanova, te pravne osobe, čija je obveza prilikom stavljanja objekta u funkciju (ili gradnje) o svom trošku osigurati dovoljan broj posuda za odvojeno prikupljanje otpada u skladu s Uvjetima gradnje i građevinskom dozvolom.

(2) Mjesto za posude korisnik usluge može urediti i na zemljištu u svom vlasništvu (unutar okućnica), neposredno uz javnu površinu.

(3) Otpad prikupljen na način iz prethodnih stavaka ovoga članka odvozi se prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a korisnik usluge je dužan u dane odvoza otpada posudu postaviti, na način da bude dostupna službi odvoza, ali da, pri tom, ne ometa promet ili prolaz pješaka.«

Članak 8.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Radi osiguravanja usluge gospodarenja otpadom u nepristupačnim zonama, te zbog izrazite sezonalnosti i velikog broja posjetitelja tijekom turističke sezone, davatelj usluge će u suradnji s ovlaštenim predstavnikom Općine Baška odrediti dovoljan broj zelenih otoka, koji se organiziraju, u pravilu, u središtima naselja, na frekventnijim lokacijama, te zonama gdje nije moguće provoditi sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata.

(2) Zeleni otoci moraju biti dostupni vozilima davatelja usluge.

(3) Na svakom zelenom otoku davatelj usluge osigurat će posude za zbrinjavanje svih vrsta kućnog otpada.

(4) Davatelj usluge redovito prazni posude i održava zelene otoke u skladu s godišnjim planom odvoza.

(5) Korisnici usluga dužni su odvajati otpad i odlagati ga u posude sukladno njihovoj namjeni.

(6) Na zelenim otocima zabranjeno je odlaganje otpada, koji se zbog svojih dimenzija ili sastava ne smije odlagati u posude za komunalni otpad (krupni otpad, žeravicu, vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari, građevinski materijal ili građevinski otpad, leševe životinja, električne baterije, akumulatore, autogume, granje, opasni i tehnološki otpad i sl.).

(7) Poklopci na posudama za odlaganje otpada moraju se nakon uporabe zatvarati.

(8) Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

(9 Zabranjeno je odlaganje otpada izvan posuda za otpad.

(10) Zabranjeno je oštećivati posude za otpad, po njima crtati i pisati, te ih premještati s mjesta na koje su postavljene.

(11) Zabranjeno je parkirati vozila na način kojim se onemogućava pristup vozila za odvoz otpada do posuda ili odvoz otpada na drugi način.«

Članak 9.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»(1) Davatelj usluge dužan je pravovremeno, na odgovarajući način, obavijestiti korisnike o satnici odvoza otpada, radu reciklažnog dvorišta i ostalim važnim informacijama i to putem brošura, letaka, društvenih mreža i medija.

(2) Korisnik usluge dužan je plaćati davatelju izvršenu uslugu, sukladno cjeniku davatelja usluge.

(3) Vlasnik građevine, odnosno posebnog dijela građevine može u skladu sa zakonom svoju obvezu plaćanja komunalne usluge, prenijeti ugovorom na korisnika građevine ili posebnog dijela građevine, ako je o tome, u pisanom obliku, obavijestio davatelja usluge.«

Članak 10.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»Proizvođači otpadnih mineralnih i jestivih ulja dužni su organizirati redovno prikupljanje i odvoz takvog otpada od ovlaštene osobe barem jedanput mjesečno.«

Članak 11.

U članku 64. u stavak 1., iznos »2.000,00« mijenja se i glasi: »6.000,00«.

Dodaje se nova točka 28. koja glasi:

»28. ako oborinsku vodu sa zemljišta, okućnice, krova i druge nekretnine upušta u sustav javne odvodnje oborinskih voda,«.

Dosadašnje točke od 28. do 51. postaju nove točke od 29. do 52.

Nova točka 50. mijenja se i glasi:

»50. ako postupa suprotno članku 54. stavci 5., 6., 8., 9., 10., 11.,«.

Članak 12.

U članku 65. u stavak 1., iznos »5.000,00« mijenja se i glasi: »9.000,00«.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/3

URBROJ: 2142-03-01/1-17-8

Baška, 11. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Potpredsjednik
Ivan Vasilić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr