SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

18.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« 47/90, 27/93, 38/09), članka19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) , članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine donosi

1. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području Općine Punat
u 2017. godini.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi na području Općine Punat u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/16) u članku 2. točki 1. mijenja se iznos za programe javnih potreba u kulturi, tako da umjesto iznosa »350.000,00 kn« treba biti iznos »380.000,00 kn«.

Članak 2.

Ove 1. izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-13

U Puntu, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr