SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

15.

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06,150/08,124/10,86/12, 94/13, 85/15 i 19/ 16), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/ 15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine donosi

1. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u sportu na području Općine Punat
u 2017. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba u sportu na području Općine Punat u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 35/16) u članku 2. točki 1.1. mijenja se iznos za programe javnih potreba u sportu, tako da umjesto iznosa »215.000,00 kn« treba biti iznos »265.000,00 kn«.

Članak 2.

Ove 1. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-10

U Puntu, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr