SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
OPĆINA PUNAT

12.

Na temelju članka 90. i 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko goranske-županije«, broj 36/16) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 30. sjednici održanoj 7. travnja 2017.godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti i davanju jamstva
za zaduživanje

Članak 1.

Općina Punat daje suglasnost Ponikve voda d.o.o Krk, Vršanska 23, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za financiranje projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

-korištenje kredita do 30.06.2020. g.koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja

-rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.12.2020.g., a zadnja 30.06.2030. godine

-kamatna stopa: 2,50% fiksna, obračunava se polugodišnje

-interkalarna kamata u visini redovne kamate se obračunava i naplaćuju kvartalno

-naknada za obradu: 0,8% jednokratno.

Članak 2.

Općina Punat daje jamstvo Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 23, za ispunjenje obveze putem financijskog kredita za financiranje projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka« u iznosu od 4.464.000,00 kn, što čini pripadajući iznos od 9,92% od ugovorenog kredita, uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

Članak 3.

Ponikve voda d.o.o Krk zadužit će se u iznosu od 45.000.000,00 kn pod uvjetima koje daje Hrvatska banka za obnovu i razvitak za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje na području Republike Hrvatske (III faza).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/3

URBROJ:2142-02-01-17-7

U Puntu, 7. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr