SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
GRAD CRES

24.

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13) a na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće grada Cresa, na sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine, donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA CRESA
ZA 2016. - 2019. GODINU

UVOD

Člankom 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zis).

Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o zis)

Operativne snage sastoje se od:

-stožera zaštite i spašavanja,

-službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,

-zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,

-zapovjedništava civilne zaštite,

-službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.

Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:

-fizičke i pravne osobe,

-izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave

-središnja tijela državne uprave.

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA CRESA

-OPĆI DIO

Stanje izrađenosti dokumenata iz područja sustava zaštite i spašavanja:

-analiza sustava zaštite i spašavanja,

-smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja,

-procjena ugroženosti,

-plan zaštite i spašavanja, plan civilne zaštite, vanjski planovi

-procjena i plan zaštite od požara,

-vanjski planovi

-odluke o osnivanju zapovjedništva CZ,

-imenovanju stožera ZiS i zapovjedništva CZ,

-plan pozivanja stožera ZiS,

-dokumenti vezani uz Plan intervencija kod iznenadno onečišćenje mora i ŽOC,

-odluka o imenovanju subjekata od značaja za ZiS,

-dokumenti po Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, TURS, zimsku sezonu, nepovoljni hidrološki uvjeti.

1.RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA CRESA - OPERATIVNE SNAGE

1.1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Planiraju se aktivnosti vezane uz rad i djelovanje stožera s upoznavanjem Stožera s ažuriranim Planom zaštite i spašavanja. Prva redovna sjednica biti će sazvana po primitku obveza Grada Cresa temeljem donesenog Programa aktivnosti u zaštiti od požara u turističkoj sezoni 2016. /donosi ga Vlada RH/. Edukacija članova stožera izvršena je u mjesecu ožujku 2015. godine.

1.2.ZAPOVJEDNIŠTVO I POSTROJBE VATROGASTVA

1.2.1.Grad Cres u svom organizacijskom sustavu nema organiziranu Vatrogasnu zajednicu i JVP.

1.2.2. Dobrovoljna vatrogasna društva

Grad Cres ima organizirano Dobrovoljno vatrogasno društvo /DVD Cres/ s planiranim (Proračun za 2016. godinu) sredstvima u visini od 600.000,00 kn. Planirana sredstva za rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva odnose se za redovan rad. Ukoliko se ukaže potreba za dodatnim sredstvima zbog neplaniranih intervencija, rebalansom će se osigurati izdvojena sredstva, kao i za ostale planirane aktivnosti razvoja sustava zaštite i spašavanja iz djelokruga rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva (izrada/ažuriranje planova, dodatna obuka, intervencije većih razmjera i sl.)

1.3.ZAPOVJEDNIŠTVA I POSTROJBE I DRUGE OPERATIVNE SNAGE CIVILNE ZAŠTITE

1.3.1. Postrojba(e) civilne zaštite

Sukladno Procjeni ugroženosti, nije potrebno - niti moguće ustrojiti postrojbu civilne zaštite (opće namjene, specijalističke postrojbe civilne zaštite).

1.3.2.Zapovjedništvo civilne zaštite (za gradove i županiju)

Imenovano je zapovjedništvo civilne zaštite koje prošlo obuku u mjesecu ožujku 2015.

1.4.SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Sukladno Procjeni ugroženosti i Planu zaštite i spašavanja, službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u redovitoj djelatnosti, sa ljudskim i materijalnim kapacitetima, a koje djeluju na području JLP(R)S kao npr. ZHMPGŽ, Dom zdravlja, HGSS, HUOPP, Crveni križ, Nastavni zavod za javno zdravstvo, pravne osobe koje se bave zbrinjavanjem otpada / Dezinsekcija/., Vodogradnja, ŽUC, Centar za socijalnu skrb, ŽOC, veterinarska ambulanta.

RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA CRESA - OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

1.5.Pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za zaštitu i spašavanje

-»Elektrovoda« d.o.o. Cres - teška i laka mehanizacija,prijevoz, radna snaga

-»Vodoopskrba i odvodnja Cres » - zbrinjavanje otpada, autocisterne

-HEP Pogon Cres Lošinj - mehanizacija, autoljestve i sl.

Za njihove intervencije nisu planirana proračunska sredstva /za eventualno aktiviranje, obučavanje ili pribavljanja opreme koja bi se koristila za potrebe zaštite i spašavanja i sl./.

1.6.Pravne osobe koje pružaju usluge

-»Cresanka« d.d. - smještaj i prehrana. Nisu planirana proračunska sredstva za namjenu korištenja usluga za potrebe zaštite i spašavanja i sl.

1.7. Udruge građana

-Lovačko društvo »Orebica

-SRD »Parangal«

2.OSTALE AKTIVNOSTI U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

2.1.Zahtjevi zaštite i spašavanja u prostornim planovima

-Grad Cres prilikom izrade novih planova ili izmjena postojećih planova traži posebne uvjete Područnog odjela DUZS U Rijeci te dobivene uvjete ugrađuje u plansku dokumentaciju.

2.2.Edukacija građana

-Za 2015. godinu nisu planirane aktivnosti dodatne edukacije stanovnika u području sustava zaštite i spašavanja, u obliku tiskanja letaka, brošura, tribina i sl. Planirana je edukacija samo oko zbrinjavanja otpada.

2.3. Edukacija djece u školama

-Za 2015. godinu nije planirana dodatna edukacija djece u školi i vrtiću.

2.4. Uspostava sustava uzbunjivanja

-Planirano uspostavljanje ili održavanje sustava za uzbunjivanje je putem sirene DVD.

3. ZAKLJUČAK

Prihvaćaju se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Cresa za 2016.- 2019. godinu.

Klasa: 351-01/17-1/1

Ur.br: 2213/02-01-17-03

Cres, 7. travnja 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA
ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2016. GODINI

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1011&mjesto=10002&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr