SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
GRAD CRES

11.

Na temelju članka 5. st. 1. toč. 6. i st. 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« RH br. 67/ 08,74/11, 158/13, 48/10, 80/13, 92/14, 64/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09 i 14/ 13), te na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva unu tarnjh poslova, Policijske uprave Primorsko goranske županije, Sektora policije, Službe za sigurnost cestovnog prometa od 28. ožujka 2017., broj: 511-09-05-87-19/17 JJ, Gradsko vijeće Grada Cresa na svojoj sjednici održanoj 7. travnja 2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja
na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata na području Grada Cresa

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se organizacija, način naplate i kontrola parkiranja vozila na javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata te visina naknade za parkiranje na području Grada Cresa.

Članak 2.

Tehničke i organizacijske poslove, naplatu, nadzor nad parkiranjem vozila, te druge poslove na javnim parkiralištima obavlja komunalno društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.(u daljnjem tekstu: Organizator parkiranja).

Organizator parkiranja može započeti sa povjerenim mu poslovima nakon što sa Gradom Cresom zaključi ugovor o upravljanju parkiralištima na kojima se vrši naplata.

Članak 3.

Parkirališna površina (u daljnjem tekstu: javno parkiralište) je dio javno prometne površine namijenjen parkiranju vozila.

Članak 4.

Javna parkirališta na kojima se vrši naplata naknade za parkiranje vozila u naselju Cres su:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Radno vrijeme parkirališta zatvorenog i otvorenog sustava je od 01. lipnja do 30 rujna od 00.00 do 24,00 h osim za parkiralište Turion ( servisno pretovarni plato) gdje se nadzor i naplata vrši cijele godine.

Parkiralište mora biti označeno prometnom signalizacijom u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama i drugim pozitivnim propisima kojima se regulira obavljanje navedene djelatnosti.

Organizator parkiranja je dužan označiti i održavati parkiralište na kojem se obavlja naplata parkiranja.

II. UVJETI PARKIRANJA

Članak 6.

Korisnikom usluge parkiranja u smislu ove Odluke smatra se vlasnik vozila ili korisnik vozila koji koristi parkiralište pod naplatom.

Zaustavljanjem i/ili parkiranjem vozila na parkiralištu pod naplatom, korisnik parkirališta prihvaća uvjete parkiranja iz ove Odluke i zaključuje usmeni ugovor o korištenju usluga parkiranja po pristupanju.

Ugovorom iz stavka 2. ovog članka isključuje se čuvanje vozila, te odgovornost za oštećenje i/ili krađu vozila.

Članak 7.

Korisnici usluga parkiranja na parkiralištima pod naplatom mogu biti:

-Korisnici koji usluge parkiranja ostvaruju kupovinom dnevne, satne, sezonske karte ručnom ili poluautomatskom naplatom

-Korisnici koji usluge parkiranja ostvaruju temeljem dnevne parkirne karte s nalogom u slučajevima iz članka 14. ove Odluke

-Korisnici koji usluge parkiranja ostvaruju na osnovu povlaštenih uvjeta parkiranja.

Članak 8.

Nadzor ulaza naservisno-pretovarni plato u ulici Turion, u Cresu,vrši se od 01.siječnja do 31. prosinca, u vremenu od 00.00-24.00 sata.

Pravo ulaska na servisno-pretovarni plato u ulici Turion imaju vozila za snabdijevanje ukupne mase do 10t.

Cijena magnetne karticeza ulazak na plato utvrđuje se u visini od 350,00 kn/mjesečno.

Dozvoljeno zadržavanje za pretovar i dostavu je 60 min, a za svakih započetih daljnjih 30 minuta vlasniku se naplaćuje 20,00 kn.

Pravo ulaska na servisno-pretovarni plato u ulici Turion imaju vozila za parkiranje na 10 parkirnih mjesta u periodu od 00.00-24.00sata uz magnetnu karticu za koju se utvrđuje cijena u visini od 600,00 kn/mjesečno.

Za potrebe Grada Cresa na servisno-pretovarnom platou u ulici Turion označit će se još 3 parkirna mjesta.

Članak 9.

Naknada za parkiranje vozila na javnim parkiralištima u naselju Cres plaća se prema sljedećoj tablici:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

U cijenu je uključen PDV.

Naknadu za usluge parkiranja na parkiralištima pod naplatom plaća korisnik usluge.

Organizator parkiranja ima pravo zbog izvanrednih okolnosti (nevrijeme, kvarovi ili sl. ) skratiti vrijeme naplate.

Članak 10.

Za korištenje javnih parkirališta s naplatom iz čl. 9. ove Odluke koriste se prema odredbama ove Odluke slijedeće vrste parkirnih karata:

-jednosatna ili višesatna parkirna karta (u daljnjem tekstu: satna karta)

-cjelodnevna karta

-tjedna karta

-godišnja povlaštena karta

-dnevna karta s nalogom

Obračunska jedinica za satnu kartu je jedan (1) sat odnosno šezdeset (60) minuta.

Vrijeme od petnaest (15) minuta od ulaska u parkirnu zonu smatra se tranzitnim vremenom. Prekoračenje tranzitnog vremena podliježe plaćanju parkirne karte na bazi šezdeset (60) minuta.

Prihod od karata iz ovog članka prihod je Organizatora parkiranja.

Članak 11.

Uplata naknade za parkiranje na javnom parkiralištu može se izvršiti na parkirnom automatu, putem mobilnog telefona; na blagajni i prodajnim mjestima Organizatora parkiranja, ili od strane ovlaštene osobe Organizatora parkiranja.

Kupnja na parkirnom automatu pretpostavlja istovremeno preuzimanje i plaćanje parkirne karte putem parkirnog automata. Dobivena karta stavlja se na vidljivo mjesto iza vjetrobranskog stakla parkiranog vozila. Ispis na karti mora biti vidljiv kontroloru parkiranja.

Naplata putem mobilnog telefona podrazumijeva plaćanje naknade za parkiranje elektronskim putem, a umjesto pisane potvrde (parkirne karte) kupnja se potvrđuje povratnom SMS porukom s brojem transakcije koji je konačna potvrda kupnje karte.

Cjelodnevna karta vrijedi isključivo za tekući dan.

Dnevna karta s nalogom vrijedi za javna parkirališta i to od trenutka izdavanja naloga za plaćanje dnevne karte od strane ovlaštene osobe trgovačkog društva do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje.

Naplata dnevne karte putem naloga podrazumijeva preuzimanje karte neposredno na javnom parkiralištu i njezino plaćanje putem žiro računa Organizatora parkiranja ili naplatom na blagajni Organizatora parkiranja.

Članak 12.

Naplata parkiranja može se vršiti i ručno. Naplata satne ili dnevne karte ručno podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte neposredno na javnom parkiralištu od osobe koju ovlasti Organizator parkiranja.

Za ručnu naplatu koristi se fiskalna blagajna.

Članak 13.

Za naplatu parkiranja Parkirna karta za javno parkiralište sadrži sljedeće podatke:

-skraćenu oznaku tvrtke, Organizatora parkiranja koji obavlja naplatu,

-oznaku javnog parkirališta,

-serijski, odnosno redni broj parkirne karte,

-datum izdavanja,

-obavijest o načinu isticanja parkirne karte

-vrijeme početka parkiranja

Kupljena karta vrijedi samo za zonu u kojoj je izdana.

Članak 14.

Smatra se da je korisnik usluge parkiranja na parkiralištu pod naplatom sklopio ugovor o parkiranju za cijeli dan (dnevna parkirna karta putem naloga) u slučaju da:

-ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila, u roku od 15 minuta od dolaska na parkiralište,

-ne prijavi parkiranje putem mobilnog telefona u roku 15 minuta od dolaska na parkiralište,

-nema valjanu mjesečnu parkirnu kartu,

-ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

-prekorači dopušteno vrijeme parkiranja više od 15 minuta,

-ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,

-koristi javno parkiralište bez parkirne karte.

-izgubi ulazni parkirni listić

-nema vidljivo istaknutu povlaštenu kartu

Kontrolu parkiranja vozila na javnom parkiralištu pod naplatom obavlja ovlaštena osoba Organizatora parkiranja.

Članak 15.

Ovlaštene osobe Organizatora parkiranja koriste se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja, marke, tipa i registracijske oznake vozila, te ispisivanje dnevne karte i naloga a sve sukladno Općim uvjetima ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisanih ovim Općim uvjetima.

Nalog za plaćanje dnevne parkirne karte izdaje ovlaštena osoba Organizatora parkiranje i smatra se dostavljenim kad ga ostavi pod brisačem vjetrobranskog stakla vozila, odnosno na odgovarajući način pričvrsti na vozilo ili uruči osobno na zahtjev korisnika parkiranja na mjestu događaja.

Naknadno oštećenje ili uništenje naloga za plaćanje nema utjecaj na valjanost dostavljanja i ne odgađa plaćanje.

Dnevna parkirna karta može se platiti na blagajni Organizatora parkiranja u redovnom radnom vremenu ili neposredno na žiro-račun Organizatora parkiranja.

Članak 16.

Korisnik javnog parkirališta s naplatom koji koristi javno parkiralište prema ugovoru o parkiranju dužan je platiti dnevnu kartu u roku od osam dana od dana izdavanja naloga.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi sukladno prethodnom stavku, Organizator parkiranja će na kućnu adresu korisnika dostaviti račun koji je isti dužan platiti u roku od osam dana od dana primitka istog.

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne postupi sukladno stavku 2. ovog članka, Organizator parkiranja protiv njega će pokrenuti ovršni postupak.

Članak 17.

Korisnikom usluge parkiranja koji podliježe plaćanju dnevne parkirne karte u smislu ove Odluke smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila.

Iznimno od prethodnog stavka, ukoliko se vozilo nalazi u najmu temeljem pisanog ugovora o najmu (leasing, rent-a-car i sl.), korisnikom usluge parkiranja koji podliježe plaćanju dnevne karte s nalogom smatra se najmoprimac.

III. POSEBNE ODREDBE

Članak 18.

Povlaštena parkirna karta za stanovnike Grada Cresa

Pravo na godišnju povlaštenu parkirnu kartu imaju svi vlasnici vozila s prebivalištem na području Grada Cresa, što dokazuju osobnom iskaznicom ili potvrdom o prebivalištu, te prometnom dozvolom izdanom od Policijske postaje Mali Lošinj-Cres.

Povlaštena karta za stanare ne podrazumijeva i rezervaciju određenog parkirališnog mjesta, već samo mogućnost korištenja parkirnog mjesta pod povlaštenim uvjetima.

Cijena godišnje povlaštene parkirne karte za subjekte iz stavka 1. ovog članka iznosi 150,00 kuna.

Članak 19.

Godišnju povlaštenu parkirnu kartu izdaje Organizator parkiranja.

Godišnju povlaštena parkirna karta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

Godišnja povlaštena parkirna karta može se izdati u obliku tiskanice, iskaznice ili naljepnice odnosno ona je zapis u sustavu. Korisnik povlaštene karte istu je dužan istaknuti na vidljivom mjestu u vozilu.

Godišnja povlaštena parkirna karta ne osigurava rezervaciju mjesta, već vozilo s takvom kartom može biti vremenski neograničeno parkirano na javnim parkiralištima pod naplatom.

Godišnja povlaštena parkirna karta za može se kupiti na blagajni odnosno prodajnim mjestima Organizatora parkiranja.

Vozila liječničkog i medicinskog osoblja za vrijeme kućne posjete i kućne njege ne plaćaju parkiranje kao ni ostala vozila javnih službi (policija, vatrogasci, hitna pomoć i sl.).

Članak 20.

Osobe sa invaliditetom koje su rješenjem nadležnog državnog tijela ostvarili pravo na znak pristupačnosti, mogu besplatno parkirati na javnim parkiralištima na mjestima rezerviranim odnosno obilježenim s posebnim znakom pristupačnosti sukladno zakonu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. lipnja 2017. godine

Klasa: 340-01/17-1/2

Ur.broj: 2213/02-03-17-7

Cres, 7. travnja 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1011&mjesto=10002&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr