SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 11. Srijeda, 12. travnja 2017.
GRAD CRES

10.

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« RH broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ broj 29/09 i 14/13), te na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora policije, Službe za sigurnost cestovnog prometa, od 28. ožujka 2017., broj: 511-09-05-87-18/17 JJ, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 7. travnja 2017. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju
prometa na području Grada Cresa

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenjaju se odredbe Odluke o uređenju prometa na području Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 18./2014.) - u daljnjem tekstu: Odluka.

Odlukom se određuju izmjene u uređenju prometa koje se odnose na područje naselja Cres.

Članak 2.

U članku 7. Odluke, mijenja se točka 1. i glasi:

»1.u naselju Cres:

-Ulicom hrvatskih branitelja od kućnog broja 5/A u smjeru Šetališta 20. travnja.

-Šetalištem 20. travnja, od spomenika žrtvama fašizma do Ulice Put fortece, u smjeru prema ulici Put fortece, s time što tijekom svake kampanje prerade maslina, promet na dijelu ove prometnice na dionici od spomenika žrtvama fašizma do Ulice Turion, postaje dvosmjeran. Gradonačelnik će nakon zahtjeva Poljoprivredne zadruge, odrediti točno razdoblje u kojem će se promet na tom dijelu Ulice Šetalište 20. travnja odvijati dvosmjerno.

-Šetalištem 20. travnja, od spomenika žrtvama fašizma do Trga Sv. Frane u smjeru prema Trgu Sv. Frane,

-Šetalištem 20. travnja, od restorana Caruso u smjeru dječjeg vrtića do raskrižja sa pristupnim putem prema garažama kod kućnog broja 50/C;

-ulicom Put fortece, u smjeru prema creskoj kuli, do lokalne ceste LC 58095;

-ulicom Zazid, u smjeru prema ulici Cons;

-ulicom Peškera, od Ulice Cons u smjeru prema Trgu svetog Frane, osim na pristupnim dijelovima ceste koji Ulicu Cons i ulicu Peškera spajaju sa sjedištem društva Brodogradilište Cres d.d.. Ulicom Peškera iz smjera Trga Sv. Frane do ulaza na autobusni kolodvor dozvoljava se dvosmjerni promet isključivo za autobuse i taxi vozila

-ulicom fra Placida Cortesea u smjeru prema ulici Skalnica do pristupnog puta prema stambenim objektima na kućnom broju 7.

-ulicom Jadranska obala od Trga Sv. Frane do Obale Sv. Benedikta u smjeru Obale Sv. Benedikta

-u naselju Grabar uvodi se novi režim prometovanja, prema preglednoj situacija režima prometovanja koja se nalazi u Prilogu ove Odluke, te je njen sastavni dio.«

Članak 3.

Iza članka 7. Odluke, dodaje se članak 7a. koji glasi:

Članak 7a.

»U pojedinim jednosmjernim ulicama dozvoljava se dvosmjerni promet za bicikliste.

Ovakve situacije bit će označene posebnom prometnom signalizacijom sukladno odredbama Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi.

Jednosmjerne ulice u kojima se dozvoljava dvosmjerni promet biciklista su:

-dio ulice Šetalište 20. travnja od raskrižja sa ulicom Zazid do Trga Sv. Frane.

-ulica Jadranska obala od Trga Sv. Frane do Obale Sv. Benedikta

-ulica fra Placida Cortesea od raskrižja sa Trgom Sv. Frane do pristupnog puta prema stambenim objektima na kućnom broju 7.«

Članak 4.

Iza članka 12. Odluke, dodaje se članak 12a. koji glasi:

Članak 12a.

»Tehničko uređenje prometa na javno prometnim površinama na području Grada Cresa određuje se Prometnim projektom (elaboratom) koji izrađuje fizička ili pravna osoba ovlaštena za izradu takvih projekata.

Uređenje prometa provodi se temeljem izrađenog Prometnog projekta (elaborata), a uz prethodnu suglasnost nadležnih institucija.

Ukoliko se Prometnim projektom (elaboratom) iz prethodnog stavka definiraju mjere kao što su promjena prvenstva prolaska, promjena režima prometovanja, ograničenja u prometovanju i sl. te se mjere provode kroz izmjenu i dopunu pojedinih članaka ove Odluke.«

Članak 5.

Članak 13. Odluke, mijenja se i glasi:

»Na području Grada Cresa vozila se na javnim i nerazvrstanim cestama izvan naselja moraju kretati brzinom koja odgovara uvjetima i stanju kolnika.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama najveća dozvoljena brzina vožnje na dionicama ceste izvan naselja gdje prometno-tehnički uvjeti to dopuštaju ne smije biti veća od 90 km/h, a u naseljima najveća dozvoljena brzina iznosi 50 km/h.

U naseljima na području Grada Cresa najveća dozvoljena brzina iznosi 40 km na sat, ako odredbama ove Odluke nije što drugačje propisano.

U naseljima može biti propisana i manja brzina vožnje, a što treba regulirati Prometnim projektom (elaboratom) sukladno članku 12a.

Ograničenja brzine kretanja vozila u smislu ovoga članka regulirat će se odgovarajućim prometnim znakovima.«

Članak 6.

U članku 14. Odluke, stavak 1. mijenja se se i glasi:

»U naselju Cres, Zagrebačkom ulicom vozač se ne smije vozilom kretati brzinom većom od 20 km na sat.«

Članak 7.

Iza članka 15. Odluke, dodaje se članak 15a. koji glasi:

Članak 15a.

»U pojedinim jednosmjernim ulicama u naselju Cres uvode se posebno označeni biciklistički trakovi za kretanje biciklista.

Ovakve situacije bit će označene posebnom prometnom signalizacijom sukladno odredbama Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi.

Jednosmjerne ulice u kojima se uspostavljaju biciklistički trakovi su:

-Ulica hrvatskih branitelja od kućnog broja 5/A desnom stranom kolnika do Šetališta 20. travnja.

-Šetalište 20. travnja, od spomenika žrtvama fašizma do Ulice Put fortece, desnom stranom kolnika u smjeru prema ulici Put fortece.«

Članak 8.

U članku 18. Odluke, točka a) mijenja se i glasi:

»a) u naselju Cres:

-na omeđenom (označenom) prostoru pored zgrade Uljare i na prostoru »stare škole« uz Šetalište 20. travnja

-unutar ograđenog prostora nogometnog igrališta Dari;

-na parkiralištu u ulici Jadranska obala;

-na označenim parkirališnim mjestima u Ulici Peškera;

-na označenim parkirališnim mjestima u Ulici Put fortece;

-na označenim parkirališnim mjestima u Ulici Turion;

-na parkiralištu Melin;

-na označenim parkirališnim mjestima ispred hotela »Kimen«;

-na označenim parkirališnim mjestima ispred područne ambulante u Cresu;

-na javnim parkiralištima uz ulicu Put Brajdi.«

Članak 9.

Briše se članak 19. Odluke.

Članak 10.

U članku 21. Odluke, točka 1. mijenja se i glasi:

»Zabranjuje se parkiranje za sva vozila, osim za vozila na posebno označenim rezeviranim parkirališnim mjestima, u sljedećim ulicama i trgovima

1. u naselju Cres:

-Šetalište 20. travnja,

-Ulica hrvatskih branitelja do raskrižja D 100

-Ulica Zazid;

-Ulica Cons;

-Ulica Jadranska obala, od samostana svetog Frane do Samostana svetog Petra;

-Zagrebačka ulica,

-na spojnoj cesti od Trga sv. Frane do D 100.«

Članak 11.

Članak 25. Odluke mijenja se i glasi:

»Zona smirenog prometa je područje u naselju obilježeno propisanim prometnim znakom u kojem se vozila ne smiju kretati brzinom većom od brzine hoda pješaka (5 km/h) i u kojemu je dječja igra svugdje dopuštena.

Zona smirenog prometa označava se standardnom prometnom signalizacijom sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

Na području naselja Cres određuje se zona smirenog prometa na sljedećim ulicama:

-dio ulice Šetalište 20. travnja od raskrižja sa ulicom Zazid do Trga Sv. Frane.

-ulica Jadranska obala od Trga Sv. Frane do Obale Sv. Benedikta

-ulica fra Placida Cortesea od raskrižja sa Trgom Sv. Frane do pristupnog puta prema stambenim objektima na kućnom broju 7.

-dio ulice Put Brajdi od raskrižja sa Jadranskom ulicom (market Cresanka) do raskrižja sa pristupnom cestom za parkiralište stambenih zrada.

-ulica Melin II,

-ulica Melin III.«

Članak 12.

Članak 27. Odluke mijenja se i glasi:

»U naselju Cres pješačka zona uspostavlja se u sljedećim ulicama: Sveti Sidar, Giovanni Moise, Kapetana Nikole Draže, Klančić rov, Pjaceta, Lubenička, Kuntrada creskih kopača, Kutonjina, Kovačine, Osorska, Veli dvor, Ribarska, Družbe svetih Ćirila i Metoda, Cons, Zagrad, Ante Tentora, Bernardino Rizzi, Svetog Jurja, Palada, Rialto, Varozina, Drevenik, Lošinjska, Žrtava fašizma, Šetalište 20. travnja - osim prometne trake te Ulice, Creskog statuta, Trg Frane Petrića, Pod urom, Riva creskih kapetana, Lungomare sv. Mikule - osim izuzetaka utvrđenih u članku 9., Obalom sv. Bendikta - od Samostana svetog Petra do Marine Cres.«

Članak 13.

Upravni odjel za proračun i financije, komunalni sustav i prostorno planiranje provesti će postupak za nabavu i postavljanje potrebne prometne signalizacije.

Članak 14.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1. travnja 2018. godine, osim članka 9. Odluke, koji stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa:340-01/17-1/2

Ur.broj: 2213/02-02-17-6

Cres, 7. travnja 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1011&mjesto=10002&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr