SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
OPĆINA MRKOPALJ

6.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine«, broj 24/09, 34/09- ispr, 13/13,19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine, donijelo je

Pravilnik
o provedbi postupaka jednostavne nabave

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom (dalje u tekstu: Pravilnik ) uređuju pravila, uvjeti i način postupanja Općine Mrkopalj (dalje u tekstu: Općina ) u provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.

Članak 2.

Jednostavna nabava je nabava robe i/ili usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna za koju sukladno članku 12. stavku 1. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

Članak 3.

Prilikom provedbe postupaka jednostavne nabave iz ovog Pravilnika Općina je obvezna u odnosu na sve gospodarske subjekte voditi računa o načelima javne nabave i mogućnosti primjene elektroničkih sredstava komunikacije.

Općina je obvezna primjenjivati odredbe ovog Pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

Članak 4.

Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od 70.000,00 kuna provodi se izdavanjem narudžbenice, odnosno sklapanjem ugovora.

Narudžbenicu odnosno ugovor potpisuje općinski načelnik.

Članak 5.

Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno manje od 500.000,00 kuna za nabavu radova provodi se objavom poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama općine.

Istovremeno s objavom poziva na internetskim stranicama općine, poziv se može uputiti i na adrese najmanje tri gospodarska subjekta.

Ponude zaprimljene na temelju poziva iz stavka 2.ovog članka imaju jednak status u postupku pregleda i ocjene ponuda kao i ponude zaprimljene na temelju poziva iz stavka 1. ovog članka.

Poziv iz stavka 1. ovog članka može se umjesto na internetskim stranicama općine objaviti i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja.

Članak 6.

Iznimno od odredbe članka 5. ovog Pravilnika ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom u sljedećim slučajevima:

-nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske, specijalističke usluge, tehnički razlozi, i sl.),

-nabave robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima,

-žurne nabave,

-i iz drugih objektivno opravdanih razloga vezanih za prirodu predmeta nabave ili izvršenje ugovora, po odluci Naručitelja.

Članak 7.

Postupak nabave procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kuna i manje od 200.000,00 kuna za nabavu robe i usluga, odnosno manje od 500.000,00 kuna za nabavu radova,provodi povjerenstvo u sastavu od tri člana koje imenuje općinski načelnik.

Povjerenstvo otvara,vrši pregled i rangira ponude te predlaže općinskom načelniku izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

U postupcima jednostavne nabave nije javno otvaranje ponuda.

Članak 8.

Obavijest o odabiru ponude/poništenju postupka dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način.

Članak 9.

Kriteriji za odabir ponude mogu biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i različiti kriteriji povezani s predmetom nabave, npr. kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i dr.

Članak 10.

U pozivu za dostavu ponuda navodi se opis predmeta nabave te svi zahtjevi i uvjeti vezani uz predmet nabave,kriterij za odabir ponude, bitni uvjeti potrebni za izvršenje ugovora koji gospodarskom subjektu omogućuju izradu i dostavu ponude.

Članak 11.

Općina je obvezna voditi registar jednostavne nabave i objaviti ga na svojim internetskim stranicama.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i objavljuje se na internetskim stranicama Općine.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Odluka o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti do 200.00,00 kn za robe i usluge odnosno do 500.000,00 kn za radove Klasa: 022-05/14-01/ 01 urbroj: 2112-05-02-14-2 od 21. siječnja 2014. godine.

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2112-05-01-17-9

Mrkopalj, 04. travnja 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr