SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
OPĆINA ČAVLE

25.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine donosi:

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
DPU 4 - Groblja Cernik (G1)
(Službene novine Primorsko-goranske Županije 39/12)

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Obveza donošenja Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja DPU 4 - groblja Cernik (G1) (u daljnjem tekstu: Plan) temelji se na članku 203. Odredbi za provođenje Prostornog plana uređenja Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 22/01, 09/05, 49/09, 02/13, 38/13 i 16/16 p.t.).

Članak 2.

Detaljni plan uređenja DPU 4 - groblja Cernik (G1) izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), Zakonu o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i Pravilniku o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02).

RAZLOG DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

Razlog donošenja Plana je omogućavanje bržeg dovršenja otvorenog postupka dobivanja građevinske dozvole za grobna polja J i K, kao i omogućavanje budućeg jednostavnijeg postupka dobivanja građevinskih dozvola po ostalim grobnim poljima ili skupinama grobnih polja.

OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana je istovjetan obuhvatu Detaljnog plana uređenja DPU 4 - Groblja Cernik (G1) (Službene novine Primorsko-goranske Županije 39/12).

Površina obuhvata Plana iznosi 3,02 ha.

SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Postojeće groblje u Cerniku ne zadovoljava potrebe stanovništva te je predviđeno proširenje i rekonstrukcija.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Cilj i programsko polazište Plana je mogućnost realizacije rekonstrukcije i proširenja postojećeg groblja sukladno važećim zakonima i propisima. Planom će se predvidjeti omogućavanje bržeg dovršenja otvorenog postupka dobivanja građevinske dozvole za grobna polja J i K, kao i omogućavanje budućeg jednostavnijeg postupka dobivanja građevinskih dozvola po ostalim grobnim poljima ili skupinama grobnih polja, predviđenih postojećim detaljnim planom, a kao samostalnih oblikovno-funkcionalnih cjelina.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade Plana koristit će se postojeće topografsko-katastarske podloge u mjerilu 1:500, u digitalnom obliku. Postojeću podlogu potrebno je prilagoditi novom sustavu (HTRS).

Plan će se izraditi u mjerilu 1:500, 1:200, 1:100 (1:50).

Zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribaviti će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja DPU 4 - groblja Cernik (G1).

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 8.

Posebna stručna rješenja se neće pribavljati.

POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

1.MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode - Radnička cesta 80, Zagreb,

2.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3.MUP - Policijska uprava PGŽ, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

4.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, Rijeka,

5.PGŽ - Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, 51000 Rijeka,

6.Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Riva 10, Rijeka,

7.JU »Zavod za prostorno uređenje PGŽ«, Splitska 2/ II, 51000 Rijeka,

8.HRVATSKE VODE Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Đ. Šporera 3, 51000 Rijeka,

9.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, DP »Elektroprimorje« Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka,

10.HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. Kupska 4, 10000 Zagreb, Hrvatska,

11.KD »VODOVOD KANALIZACIJA« RJ Vodovod, Dolac 14, 51000 Rijeka,

12.KD »VODOVOD KANALIZACIJA« RJ Kanalizacija, Dolac 14, 51000 Rijeka,

13.Komunalno društvo »Čavle«, Krenovac 2, Čavle

14.HAKOM, Roberta Frangeša Mihanovića 9; 10000 Zagreb

15.Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

16.Energo d.o.o. Dolac 14, 51000 Rijeka,

17.HRVATSKE ŠUME, Šumarija Rijeka, Zanonova 1, 51000 Rijeka,

18.KD Čistoća, Dolac 14, 51000 Rijeka.

PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 9.

Za izradu Plana određuju se sljedeći rokovi:

-rok za dostavu zahtjeva - 30 dana od dostave Odluke,

-za izradu Nacrta prijedloga Plana - 20 radnih dana,

-za izradu Prijedloga Plana - 20 radnih dana,

-za izradu Nacrta Konačnog prijedloga Plana - 15 radnih dana,

-za izradu Konačnog prijedloga Plana - 5 radnih dana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 10.

Plan će se financirati iz sredstava Proračuna Općine Čavle.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/03

URBROJ:2170-03-17-01-23

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr