SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 10. Utorak, 4. travnja 2017.
OPĆINA ČAVLE

14.

Temeljem odredbi članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br.124/14. i 115/15.) i članka 29. Statuta Općine Čavle (Službene novine PGŽ br. 20/14., 26/14. i 27/15.) Općinsko vijeće Općine Čavle je na svojoj sjednici održanoj 31. ožujka 2017. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U
o utvrđivanju i raspodjeli rezultata za 2016. god.

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića manjka prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2016. godinu u iznosu 466.206 kuna.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922-višak/ manjak prihoda koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima na dan 31. prosinca 2016. godine utvrđena su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja na računu 92211 - Višak prihoda poslovanja u iznosu 3.016.372,07 kuna pokrit će se manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 - manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.641.156,96 kuna i manjak od financijske imovine na računu 92223 - manjak primitaka od financijske imovine u iznosu 1.841.421,06 kuna.

Članak 3.

Nakon provedenih knjiženja utvrđuje je se proračunski manjak Općine Čavle u 2016. godini u iznosu od 466.205,95 kuna i prenosi se u kao obveza u 2017. godinu.

Članak 4.

Preneseni manjak iz članka 3. ove Odluke pokrit će se iz prihoda poslovanja tekuće godine, a planirat će se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Čavle za 2017. godinu.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama

Klasa: 021-05/17-01/03

Urbroj:2170-03-17-01-12

Čavle, 31.03.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr