SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA JELENJE

11.

Na temelju članka 88. Stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine«, broj 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 19/2013-proćiššeni tekst i 137/2015), članka 42. Zakona o proračunuNarodne novine« br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015) i Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika Općine JelenjeNarodne novine« br. 100/2016), Povjerenik Vlade Republike Hrvatske donosi

O D L U K U
o izvršavanju Odluke o privremenom financiranju
poslova, funkcija i programa Općine Jelenje
od 01. travnja do 30. lipnja 2017.godine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvr­uje se način izvršavanja Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa Općine Jelenje za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2017.g. (u daljnjem tekstu Odluka), upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima.

Članak 2.

Odluka se sastoji od Računa prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka i Računa financiranja. U Računu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka iskazani su prihodi i primici, te rashodi i izdaci utvrđ­eni za finaciranje javnih potreba Općine Jelenje na temelju zakonskih i drugih propisa.

Članak 3.

Sredstva u Odluci osiguravaju se korisnicima javnih potreba koji su navedeni kroz programe u

Posebnom dijelu Odluke.

Članak 4.

Korisnici javnih potreba smiju preuzimati obveze samo do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu Odluke i za namjene utvr­ene pojedinačnom odlukom. Zbog neravnomjernog priliva sredstava Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća i općinskog načelnika Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Povjerenik) može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinom korisniku javnih potreba.

Članak 5. Izvršavanje i prijenos sredstava utvrđ­enih Odlukom vršit će Odsjek za proračun i financije JUO Općine Jelenje, po nalogu Povjerenika.

Članak 7.

Radi osiguranja zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava proračuna, Povjerenik neposredno kontrolira naplatu prihoda i izvršenje izdataka, te financijsko i materijalno poslovanje. Za slučaj neracionalnog korištenja sredstava poduzeti će se mjere propisane Zakonom o proračunu.

Članak 8.

Naredbodavac za isplatu sredstava iz Odluke je Povjerenik.

Članak 9. Odluka o privremenom financiranju stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama PGÄ«, a primjenjuje se od 01. travnja 2017. godine.

KLASA: 400-08/17-01/9

URBROJ: 2170-01-17-01-1

Povjerenik Vlade Republike
Hrvatske za obavljanje poslova
iz nadležnosti općinskog načelnika
Općine Jelenje

Zdenko Holenko, dipl.iur.

Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 12/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 42. Zakona o proračunuNarodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade RH za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine JelenjeNarodne novine« broj 100/16) povjerenik Vlade RH donosi dana 31.03.2017. godine

ODLUKA O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA, FUNKCIJA I PROGRAMA OPĆINE
JELENJE ZA RAZDOBLJE OD 01. TRAVNJA DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

OPĆI DIO

Članak 1.

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa općinskih tijela Općine Jelenje od 01. travnja do 30. lipnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvr­uju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Odluci raspore­uju se po razdjelima, programima i aktivnostima u Posebnom dijelu Odluke, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

U razdoblju privremenog financiranja za 2017. godinu, u dijelu načina, prava i odgovornosti izvršavanja proračuna, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jelenje za 2015. godinu.

Članak 5.

Privremeno financiranje poslova, funkcija i programa Općine Jelenje može trajati najduže do 30. lipnja 2017. godine.

Članak 6.

Ova odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. travnja 2017. godine.

Klasa: 400-08/17-01/9

Ur. broj: 2170-01-17-01-1

Dražice, 31. ožujak 2017.

Povjerenik
Vlade Republike Hrvatske
za obavljanje poslova iz
nadležnosti općinskog
načelnika Općine Jelenje

Zdenko Holenko, dipl.iur.

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1009&mjesto=51218&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr