SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA JELENJE

2

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ br. 33/09, 13/13 i 6/ 09), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 22. sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 29. veljače 2017. donijelo je:

PLAN
RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
OPĆINE JELENJE ZA 2017. god.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Općinski načelnik je dana 18. veljače 2014. godine donio Odluku o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Općine Jelenje KLASA: 810-01/13-01/021, URBROJ: 2170-04-03-13-1. Sukladno Procjeni ugroženosti, postrojba ima 33 člana, a u 2014. godini osposobljavanju se odazvalo 20 članova.

Općinsko vijeće Općine Jelenje donijelo je Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Jelenje (KLASA: 810-01/13-01/, URBROJ: 2170/04-01-13- 1 od 28. lipnja 2013. godine) s zadnjim izmjenama donesenim na 21. sjednici Općinskog vijeća od 22.12.2016. god. (»Službene novine PGŽ« br 36/16).

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

1) stožer civilne zaštite

2) operativne snage vatrogastva

3) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

4) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

5) udruge

6) postrojbe i povjerenici civilne zaštite

7) koordinatori na lokaciji

8) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

2. PLAN RAZVOJA

Analiza stanja sustava civilne zaštite na Području Općine Jelenje (u daljnjem tekstu: Općina) za 2016. godinu, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine za razdoblje od 2016. do 2019. godine, ovim Godišnjim planom utvrđuje se plan aktivnosti razvoja sustava civilne zaštite u 2017. godini.

Nositelji Plana:

2.1.Općinsko vijeće prilikom donošenja Odluke o privremenom financiranju za razdoblje od siječnja do ožujka 2017. god. i Proračuna za 2017. godinu donosi:

a)Analizu stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu,

b)Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim financijskim učincima,

c)Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje u Općini, a na koju je potrebno pribaviti suglasnost Područnog ureda za zaštitu i spašavanje,

2.2. Načelnik Općine donosi:

a) Plan vježbi civilne zaštite,

2.3. Stožer civilne zaštite (stožer zaštite i spašavanja)

a) Održava sastanke u lipnju i studenom 2017. godine.

2. 4. Postrojba civilne zaštite

a) Provodi vježbu uz organizaciju DUZS Rijeka,

b) Organizira nabavu radne opreme.

2.5. JVP Rijeka i Dobrovoljno vatrogasno društvo

a) Djeluje sukladno svom programu rada (obučavanje, vježba, natjecanja, dežurstva, intervencije, održavanje voznog parka i opreme),

b) Obučava i izvodi vježbe prema planu nastave, odnosno operativnom programu temeljenom na Pravilniku o programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama,

c) Provodi dežurstva tijekom mjeseci povećane opasnosti od požara (ljetna sezona i ljetni mjeseci).

2.6. Hrvatski Crveni križ

a) Provodi edukaciju mještana na temu pružanja prve pomoći,

b) Provodi edukaciju učenika OŠ Jelenje-Dražice za pružanje prve pomoći (travanj)

2.7. Pravne osobe koje pružaju usluge

a) Potpisivanje ugovora o međusobnoj suradnji s navedenim osobama u Odluci o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje.

3. AKTIVNOSTI NOSITELJA

3. 1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jelenje za 2017. godinu planiraju se aktivnosti upoznavanja Stožera zaštite i spašavanja s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/2015) a prije svega o:

-Mjere sustava civilne zaštite

-Ustrojavanje sustava civilne zaštite

-Djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite

-Sudionici u sustavu civilne zaštite

-Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite

-Pripremi za izradu Procjene rizika

Rok izvršenja: sjednica Stožera zaštite u lipnju 2017. godine.

-Nositelj: Općina Jelenje

-Izvršitelj: načelnika

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) potrebno je kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima

3. 2.POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE,

3.2.1. Postrojba civilne zaštite

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je:

Izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite

Rok izvršenja: listopad 2017. godine

Izvršitelj: Općina Jelenje

Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite u mobilizacijskim dokumentima u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.

Izvršitelj: Općina Jelenje

Rok izvršenja: Kontinuirano tijekom 2017. godine

3.3. VATROGASTVO:

3.3.1. Vatrogasna zajednica PGŽ

JVP Rijeka i Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivan Zoretić Španac članice su Vatrogasne zajednice Primorsko - goranske županije.

3.3.2. Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Općinski načelnik donio je Odluku o financiranju nositelja aktivnosti zaštite od požara na području Općine Jelenje u 2014. godini, KLASA: 214-01/14-04/01, URBROJ: 2170/ 04-03-14 od 05. svibnja 2015. godine.

JVP Grada Rijeke kao središnjoj vatrogasnoj postrojbi na području Općine (Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Jelenje). JVP je Općini dostavilo financijsko izvješće, plan aktivnosti i smjernice.

Kapaciteti (ljudski i materijalni) JVP Grada Rijeke navedeni su u radnim prilozima Plana zaštite od požara Općine Jelenje.

3.3.3.Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivan Zoretić Španac

a)područje djelovanja je čitavo područje Općine Jelenje,

b)zadaće: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara otvorenog prostora, gašenje manjih požara građevinskih objekata, umreženo djelovanje - pružanje tehničke pomoći Javnoj vatrogasnoj postrojbi pri intervencijama gašenja požara ili nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

c)Veličina profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi (prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske).

3.4.GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA GRADA RIJEKE

Gradsko društvo crvenog križa Grada Rijeke u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2017. godini planira:

-nastavak edukacije interventnog tima za djelovanje u katastrofama

-procjena situacije, podizanje naselja, organizacija smještaja, psihološka pomoć i podrška

-Edukacija i realistički prikazi pružanja prve pomoći za učenike osnovne škole

-sudjelovanje na natjecanjima prve pomoći u školama

3.5.PRAVNE OSOBE UKLJUČENE U PROTUPOŽARNU SEZONU

Subjekti zaštite od požara na području općine Jelenje uključeni u protupožarnu sezonu 2017. godine su:

-Općinski načelnik općine Jelenje / zamjenik načelnika,

-Dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Ivan Zoretić Španac Jelenje,

-JVP Grada Rijeke,

-Stožer zaštite i spašavanja za područje općine Jelenje,

-trgovačka društva i obrti iz područja poljoprivrede i šumarstva na području općine Jelenje,

-vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šumskih površina,

-trgovačka društva, obrti i dr. vlasnici koji posjeduju tešku (građevinsku) mehanizaciju na području općine Jelenje,

-fizičke i pravne osobe iz Plana motrenja, čuvanja i ophodnje površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara,

-III Policijska postaja,

-lovačka društva Jelen i Divokoza.

Izvršitelj: Općina Jelenje u suradnji s područnim uredom za zaštitu i spašavanje Rijeka

Rok izvršenja: rujan 2017. godine

4. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

-provjeriti čujnost sirena na području Općine Jelenje

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, JVP Rijeka i DVD-a.

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Cilj: podizanje razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite.

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom), djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njihove posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Kontinuirano vršiti:

-upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava na web stranice Općine,

-izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima,

-nositelj zadaće - Općina Jelenje Stožer zaštite i spašavanja

-rok izvršenja - kontinuirano tijekom godine.

6.FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite 2016. godina -kuna. Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga će biti, u Proračunu Općine Jelenje za 2016. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke: Gradska vatrogasna zajednica

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

* Financiranje rada udruga provesti će se sukladno novom normativnom okviru o radu udruga:
ZAKONOM O UDRUGAMA (Narodne novine, broj74/2014.),UREDBOM O KRITERIJIMA I POSTUPCIMA
FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INETERSA ZA OPĆE DOBRO KOJE
PROVODE UDRUGE (Narodne novine, broj26/2015.)

KLASA: 010-10/17-01/22

URBROJ:2170-04-01-17-1

Dražice, 29. ožujka 2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikica Maravić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1009&mjesto=51218&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr