SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
OPĆINA DOBRINJ

8.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) i članka 8. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/12 i 24/16), a u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/ 00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/ 09, 143/12 i 152/14) i člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč.tekst i 137/15) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 30. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2017. godine, donijelo je

O D L U K U

1.Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o prodaji dijela nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj i to:

-dio z.č. 1074/91, udio 249/314210, ukupno 249 m2,
upisana u zk. ul. 4620, k.o. Soline,

-dio z.č. 1074/91, udio 102/314210, ukupno 102 m2,
upisana u zk. ul. 4620, k.o. Soline,

-dio z.č. 1839/1, suvlasnički udio 572/1529526, ukupno 572 m2, upisana u zk. ul. 2248, k.o. Sužan
i 1/2 z.č. 1736/2, ukupno 112 m2, upisana u zk. ul. 258, k.o. Sužan.

2.Utvrđuje se da je Nalazima sudskog vještaka građevinske struke od 20. ožujka 2017. godine, a koji su nalazi sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1074/91, ukupno 249 m2, k.o. Soline, u iznosu od 142,78 e/m2 odnosno 1060,00 kn/ m2, ukupno 35.551,42 e odnosno 263.940,00 kn, dijela z.č. 1074/91, ukupno 102 m2, k.o. Soline, u iznosu od 132,00 e/m2 odnosno 980,00 kn/m2, ukupno 13.464,12 e odnosno 99.960,00 kn, dijela z.č. 1839/1, ukupno 572 m2, k.o. Sužan u iznosu od 37,71 e/m2 odnosno 280,00 kn/m2, ukupno 21.570,12 e odnosno 160.160,00 kn,
i 1/2 z.č. 1736/2, ukupno 112 m2, k.o. Sužan, u iznosu od 37,71 e/m2 odnosno 280,00 kn/m2, ukupno 4.223,52e odnosno 31.360,00 kn.

3.Nalaže se Povjerenstvu za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama da provede postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te da sastavi zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

4.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/1

URBROJ:2142-04-01-17-9

Dobrinj, 24. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr