SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

15.

Grad Novi Vinodolski , Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, OIB:40046437733 koga zastupa zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Velimir Piškulić, oec. (u daljnjem tekstu: GRAD), kao nositelj izrade,

i

NAUTICA MARE d.o.o., Zagreb, Planinska 13, OIB:71672530894, koju zastupa predsjednik uprave Nikola Turčić (u daljnjem tekstu: Investitor) zaključili su slijedeći

UGOVOR BR. 26-07/17
o financiranju izrade III.Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja
MARINA

Članak 1.

Ovim Ugovorom, ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi financiranja izrade III.Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 21/00, 12/07 i 26/12) (u daljnjem tekstu: Plan).

Osnov za zaključenje ovog Ugovora utvrđen je člankom 167. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH 153/13) (u daljnjem tekstu: Zakon) i člankom 15. Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA.

Članak 2.

Ugovorne strane utvrđuju:

1) da je Investitor dana 03.03.2017. godine svojim podneskom tražio pokretanje postupka izrade Plana i izrazio namjeru da u cijelosti fnancira izradu Plana radi realizacije projektnih ciljeva u okviru obuhvata Plana,

2) da je Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski osiguralo mogućnost izrade i donošenja Plana na sjednici održanoj dana 21.03.2017. godine te donijelo Odluku o izradi III.Izmjene Detaljnog plana uređenja MARINA, a koja je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije br.07/17 i prihvatilo da izradu Plana financira Investitor,

3) da je Investitoru od strane Vlade RH dodijeljena koncesija za gradnju luke nautičkog turizma u Novom Vinodolskom i da stoga može, sukladno Zakonu, u cijelosti financirati izradu Plana, izravno odabrati i platiti izrađivača Plana,

4) da je prihvaćeno da izrađivač Plana bude Urbanistica d.o.o. iz Zagreba, Đorđićeva 5/II (u daljnjem tekstu: Izrađivač).

Članak 3.

GRAD se obvezuje donijeti Plan, na način propisan Zakonom i važećim provedbenim propisima.

Obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta, te rok izrade Plana, određeni su Odlukom o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA (Službene novine Primorsko-goranske županije br.07/17).

Rokovi izrade propisani Odlukom iz stavka 2. ovog članka ne obuhvaćaju radnje i aktivnosti koje treba provesti GRAD u postupku donošenja Plana: prikupljanje prethodnih zahtjeva nadležnih tijela i osoba koji sudjeluju u njegovoj izradi, utvrđivanje prijedloga za javnu raspravu, organiziranje javne rasprave, usvajanje izvješća s javne rasprave, utvrđivanje konačnog prijedloga Plana i donošenje Plana. GRAD se obvezuje aktivnosti iz ovog stavka provoditi na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana.

Članak 4.

GRAD prihvaća bespovratno financiranje Plana i ne preuzima nikakve obveze u odnosu na Investitora u pogledu konačnih rješenja koja će biti defnirana Planom, već će prvenstveno voditi računa da se Planom optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom, važećim provedbenim propisima i dokumentima GRADA.

Članak 5.

Investitor će u cijelosti financirati izradu Plana, kao i sve stručne podloge za područje obuhvata Plana, ako se eventualno pokaže potreba u tijeku izrade Plana.

Investitor će zaključiti poseban ugovor s izrađivačem Plana i eventualno drugim pružateljima usluga izrade potrebnih dokumenata u postupku donošenja Plana.

Plan i svi dokumenti izrađeni za potrebe izrade Plana ostaju u trajnom vlasništvu GRADA.

Članak 6.

Praćenje i koordinaciju međusobnih aktivnosti vezanih uz ovaj Ugovor i donošenje Plana od strane GRADA obavljat će pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje Domagoj Kalanj i Nives Antić stručni suradnik za urbanizam.

Članak 7.

Ukoliko bi neka od odredbi ovog Ugovora bila ili postala pravno nevaljana ili bi se inače u ovom Ugovoru ispostavila neka pravna praznina, to ne dira u valjanost ostalih odredbi. Ugovorne strane se obvezuju, da će u tom slučaju Ugovor izmijeniti ili dopuniti odgovarajućom odredbom, koja je najbliža onome što su ugovorne strane željele ugovoriti, odnosno ono što bi po smislu i svrsi Ugovora bile ugovorile, da su nevaljanu odredbu odnosno ugovornu prazninu imale u vidu.

Članak 8.

GRAD će:

-surađivati s Izrađivačem u cilju pravodobne i kvalitetne izrade Plana i provoditi stručni nadzor po potrebi;

-prikupljati i ishodovati potrebne suglasnosti, uvjete i mišljenja od javnopravnih tijela;

-organizirati suradnju Izrađivača s tijelima uprave i javnopravnim tijelima;

-te izvršavati propisane obveze iz svoje nadležnosti.

Članak 9.

U slučaju raskida ovog Ugovora, Investitori nemaju pravo na povrat do tada učinjenih troškova.

Članak 10.

Ukoliko Investitor ne postupi sukladno obvezama i uvjetima iz članka 3. i 4. ovog Ugovora GRAD može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uz slanje drugoj ugovornoj strani preporučene obavijesti, te će se time Ugovor smatrati raskinutim.

Članak 11.

Ugovorne strane suglasne su da u sporovima koji se ne budu mogli riješiti sporazumno, odlučuje nadležni sud.

Članak 12.

Sastavni dio ovog ugovora čini Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 07/17).

Članak 13.

Ovaj Ugovor zaključen je u tri (3) istovjetna primjerka, i to dva (2) za potrebe GRADA i jedan (1) za potrebe Investitora.

Temeljem odredbi članka 167. stavak 5. Zakona ovaj Ugovor objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 14.

U znak preuzimanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog vlastoručno potpisuju.

KLASA: 325-01/17-10/3

URBROJ: 2107/02-04-17-3

Novi Vinodolski, 29.03.2017.

ZA INVESTITORA
Predsjednik uprave
Nikola Turčić v.r

ZA NOSITELJA
IZRADE PLANA
Zamjenik gradonačelnika koji
obnaša dužnost gradonačelnika
Velimir Piškulić, oec. v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1009&mjesto=51250&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr