SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
GRAD KASTAV

24.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13), članka 8. Odluke o osnivanju javne ustanove Hrvatski pčelarski institut (Službene novine PGŽ br. 25/16) i članka 20. Statuta Hrvatskog pčelarskog instituta,Gradsko vijeće Grada Kastva na40. sjednici održanoj 29. ožujka 2017. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski pčelarski institut

Članak 1.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Upravno vijeće Hrvatskog pčelarskog instituta ima predsjednika i 4 (četiri) člana.

Za predsjednika Upravnog vijeća imenuje se:

-Branko Vidmar, dipl. oec.

Za članove Upravnog vijeća imenuju se:

-Đuka Petrić, dipl. oec.

-Antun Arh

-Biljana Maljković Jakovac, mag. oec.

-Krešimir Vidović, mag. oec.«

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-17-16

Kastav, 29. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag.ing.aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr