SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
GRAD KASTAV

23.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15),članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) i članka 20. Statuta Hrvatskog pčelarskog instituta, Gradsko vijeće Grada Kastva, na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća javne
ustanove Hrvatski pčelarski institut

Članak 1.

Ivica Lukanović razrješuje se dužnosti predsjednika Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski pčelarski institut na koju je imenovan Odlukom o imenovanju članova Upravnog vijeća javne ustanove Hrvatski pčelarski institut (Službene novine PGŽ br. 28/16).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-17-15

Kastav, 29. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dalibor Ćiković, mag.ing.aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr