SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
GRAD KASTAV

20.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11 i 64/15 ) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na svojoj 40. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2017. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Kastva

Članak 1.

U Odluci zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/12), članak 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe članka 7. ove Odluke zakupodavac je dužan sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, ili na zahtjev zakupnika, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, dati pisanu ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme - ne dulje od pet godina, osim ako mu je taj poslovni prostor potreban za obavljanje njegove djelatnosti.Zakupnik može podnijeti zakupodavcu pisani zahtjev za davanje ponude iz ovog stavka najkasnije 90 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen.«

Članak 2.

U članku 10. stavku 3., riječi: »u roku od 30 dana« zamjenjuju se riječima: »najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen«.

Članak 3.

U članku 14. stavku 2., brišu se riječi: »(«Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 27/01, 53/06, 22/07, 25/11)«.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastvastupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/03

URBROJ:2170-05-06/1-17-10

Kastav, 29. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik Gradskog vijeća
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr