SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 9. Ponedjeljak, 3. travnja 2017.
GRAD KASTAV

18.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunuNarodne novine«, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 33. Statuta Grada KastvaSlužbene novine Primorsko-goranske županije«, 26/09 i 13/13.) Gradsko vijeće Grada Kastva na 40. sjednici održanoj 29. ožujka 2017. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu

I. Opći dio

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu, prihodi i rashodi iznose

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Izvještaju o izvršenju općeg dijela proračuna i računa financiranja, kako slijedi

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvještaj o izvršenju proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2016. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/03

URBROJ: 2170-05-06/1-17-6

Kastav, 29. ožujak 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif.

 

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA
I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U 2016. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 50.755.923,04 kuna, odnosno 95,81% planiranih prihoda za 2016. godinu te su za 34,86% veći nego prethodne godine.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 43.638.312,23 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.117.610,81 kn. Ostvareni prihodi poslovanja su za 18,57% veći nego prethodne godine.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i prihode od donacija.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 27. 873.695,36 kuna te su za 22,17% veći nego prethodne godine. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 104,66 % planiranih prihoda za 2016. godinu. Prihodi od poreza na dohodak su ostvareni u iznosu od 26.271.173,18 kuna odnosno u iznosu koji je za 26,44% veći nego prethodne godine.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 87,41% planiranih prihoda u 2016. godini zbog manje ostvarenih prihoda od poreza na promet nekretnina od očekivanih. Prihodi od poreza na promet nekretnina su ostvareni u iznosu koji je za 23,6% manji nego prethodne godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 915.576,02 kune, a realizirane su u iznosu od 117,23% planiranih pomoći u 2016. godini. Ostvarene su kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 25.000,00 kuna za revitalizaciju povjesne gradske jezgre. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna su ostvarene u iznosu od 776.749,94 kune, a uključuju sljedeće kapitalne pomoći:

.pomoći u iznosu od 600.000,00 kuna za opremanje novog dječjeg vrtića,

.pomoći u iznosu od 99.999,94 kune za uređenje vinske kuće Belica,

.pomoći u iznosu od 45.000,00 kuna za uređenje azila za napuštene životinje,

.pomoći u iznosu od 31.750,00 kuna za izmjene i dopune UPU RZ Žegoti.

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna su ostvarene u iznosu od 77.075,00 kuna te uključuju:

.pomoći Primorsko-goranske županije za financiranje programa proslave 150. godišnjice osnivanja čitalnice u iznosu od 20.000,00 kuna,

.pomoći Istarske županije za financiranje programa proslave 150. godišnjice osnivanja čitalnice u iznosu od 20.000,00 kuna,

.pomoći za ogrijev u iznosu od 15.200,00 kuna

.pomoći za sufinanciranje revizije akcijskog plana energetski održivog razvitka u iznosu od 21.875,00 kuna.

Pored toga, ostvarene su tekuće pomoći od HZMO-a i HZZ-a u iznosu od 6.751,08 kuna i tekuće pomoći iz državnog proračuna u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna za proslavu 150. godišnjice osnivanja čitalnice.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od naknada za koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata i iznajmljivanja stambenih objekata, ostale prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine, prihode od naknada za korištenje školske sportske dvorane, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 2.215.312,31 kuna, odnosno u iznosu od 93,75% planiranih prihoda u 2016. godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uključuju prihode od prodaje državnih biljega, naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, boravišne pristojbe i naknade za pravo građenja, a ostvareni su u iznosu od 11.511.843,85 kuna, odnosno u iznosu od 95,28% planiranog iznosa u 2016. godini, te su za 29,38 % veći nego prethodne godine.

Prihodi od komunalne naknade su za 28,32% veći u 2016. godini nego prethodne godine zbog naplate potraživanja od komunalnih naknada iz ranijih godina te zbog ažuriranja baze podataka za komunalnu naknadu. Prihodi od komunalnih doprinosa su za 9% manji u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 7.117.610,81 kune, odnosno u iznosu od 73,39% planiranih prihoda u 2016. godini zbog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje zemljišta u odnosu na očekivane.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima i povrate zajmova danih trgovačkim društvima, te primitke od zaduživanja, a realizirani su u iznosu od 10.968.559,37 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 54.049.635,27 kuna, odnosno u iznosu od 89,30% planiranih rashoda u 2016. godini te su za 70,81% veći nego prethodne godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 3.102.543,47 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste, Hypo-Bank d.d. za izgradnju sportske dvorane i Privredne banke d.d. za izgradnju sanitarnog kolektora.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr