SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

20.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) te članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 21.ožujka 2017. godine, donijelo je

PLAN RAZVOJA
SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA MALOG LOŠINJA ZA 2017. GODINU

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

a) stožeri civilne zaštite,

b) operativne snage vatrogastva,

c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,

d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,

e) udruge,

f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite,

g) koordinatori na lokaciji,

h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

-u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine,

-osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Na temelju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja za 2016.godine, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobra te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2017. godinu.

1.CIVILNA ZAŠTITA

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Gradonačelnik Grada Malog Lošinja je donio Odluku o osnivanju i i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja dana 12.travnja 2016.godine, ista je objavljena u Službenim novinama Primorsko - goranske županije, broj 11/16.

Po objavi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini u Narodnim novinama, organizirana je sjednica Stožera civilne zaštite i vatrogasnih zapovjedništava, tematski vezano uz pripremu požarne sezone u 2016. godini na kojoj su usvojeni slijedeći zakonski akti:

-Plan rada za sezonu 2017.,

-Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone,

-Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Malog Lošinja, u 2016. godini.

Kontakt podaci pripadnika Stožera civilne zaštite se kontinuirano ažuriraju u planskim dokumentima, sukladno zakonskim odredbama.

Prema Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Mali Lošinj, donesena je Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 26/12).

U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja, u 2017.godini potrebno je izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite.

Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima Postrojbe civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja u mobilizacijskim dokumentima u svrhu osiguranja mobilizacijske spremnosti.

Kontinuirano provođenje svih zakonskih odredbi.

2.VATROGASTVO

Vatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a svoju funkciju iz oblasti zaštite i spašavanja Javna vatrogasna postrojba vrši kroz organizaciju i provođenje akcija i mjera preventivne zaštite od požara i eksplozija kao nositelj i kao pripomoć u akcijama koje na planu zaštite i spašavanja organiziraju drugi subjekti.

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi, u 2017.godini planirane su kontinuirane edukacije i vježbe zaposlenika.

Ažuriranje planova zaštite od požara, kao i ostalih zakonskih akata.

3. DRUGE OPERATIVNE SNAGE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM

3.1 Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj

Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj u cilju spremnosti za angažiranjem u akcijama zaštite i spašavanja u 2017.godini provoditi će edukacije pružanja prve pomoći i sudjelovanje na natjecanjima prve pomoći sukladno svom godišnjem planu.

Uz navedeno organizirat će se akcije dobrovoljnog darivanja krvi, a prema potrebi i humanitarne akcije.

3.2 Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka - obavještajna točka Mali

Gorska služba spašavanja sa svojim članovima koji su osposobljeni i opremljeni za zaštitu i spašavanje redovito intervenira pri traženju i spašavanju nestalih ili ozlijeđenih osoba.

4. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

a) Komunalne usluge Cres - Lošinj d.o.o.

b) Vodoopskrba i odvodnja Cres - Lošinj d.o.o.

c) Veterinarska stanica Rijeka - ambulanta u Malom Lošinju

Na području Grada Malog Lošinja registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom i prijevozničkom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje. Po potrebi, a u slučaju izvanrednih situacija, u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu se sa svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih katastrofa. To su:

-Elektro voda d.o.o.

-Kamenolom Brdo Kušč d.o.o.

-Lošinj-Beton d.o.o

Pravne osobe za osiguranje prehrane

-Jadranka trgovina d.o.o. (dostava hrane i napitaka)

Treba spomenuti i gospodina Richarda Kostića, on je volonter spasioc te posjeduje čamac (gumenjak) za spašavanje s motorom od 50 KS, te ime 2 kompletne opreme za sve vrste spašavanja na vodi. On po pozivu Lučke kapetanije sudjeluje u intervencijama na vodi.

Ostale pravne snage, udruge građana i sl., sa područja Grada Malog Lošinja koje nisu operativne snage, a od interesa su za zaštitu i spašavanje su:

-Diver sport Lošinj,

-Radio Jadranka, Mali Lošinj,

-Lovačko društvo »Kamenjarka«,

-Planinarski klub »Osorščica«,

-Institut Plavi svijet.

Svim navedenim pravnim osobama dostaviti će važeći, zakonski akti po kojima se postupa u području sustava zaštite i spašavanja te će ih se upoznati sa njihovim obvezama.

5.SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

Uspostava stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavlja se propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje prema Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (Narodne novine broj 13/06).

Priopćenja od značaja za državu, županiju i gradove emitiraju se odmah nakon signala na 1. programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije te za razinu županije i Gradova a lokalnoj postaji Radio Lošinj, Radio Jadranka.

6.EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama ili ljudskom aktivnošću djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događaja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti posljedice ako se posveti veća mogućnost predviđanju, promatranju i planiranju načina pomoći kao općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu, ukoliko se ona dogodi.

Iz navedenog, valja kontinuirano vršiti slijedeće:

-upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranica Grada,

-izrada potrebnih naputaka u obliku propagandnih letaka o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima.

7. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

* Financiranje rada udruga provesti će se sukladno novom normativnom okviru o radu

udruga: ZAKONOM O UDRUGAMA (Narodne novine, broj74/2014.),UREDBOM O KRITERIJIMA I POSTUPCIMA FINANCIRANJA I UGOVARANJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INETERSA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE (Narodne novine, broj 26/2015.)

8. SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

U okviru Grada Malog Lošinja potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu s pozitivnim propisima.

Ovaj Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Malog Lošinja za 2017.godinu objavit će se u Službenim novinama Primorsko - goranske županije.

KLASA: 810-01/17-01/04

URBR: 2213/01-01-17-8

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr