SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

19.

Na temelju članka 15. Odluke o porezu na korištenje javnih površina i naknadi za uporabu gradskih površina Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 7/12, 12/ 12, 28/12, 5/14, 8/15, 32/15, 7/16) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko - goranske županije 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donijelo je

P L A N
rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih
za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje
usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog
Lošinja za 2017.godinu

I.

Utvrđuju se slijedeće lokacije za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2017. godinu:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik da u slučaju potrebe može izvršiti manje korekcije u određivanju mikrolokacije za pojedine djelatnosti za koje se to za sada ne može točno predvidjeti zbog izvođenja radova ili drugih opravdanih razloga, a što će se naknadno proslijediti Gradskom vijeću na potvrdu.

Detaljna dispozicija i uvjeti uređenja prodajnog mjesta bit će utvrđeni ugovorom i situacijom za svaku pojedinu lokaciju zasebno. Gradonačelnik Grada Malog Lošinja odabrat će tipske kioske, štandove, specijalne naprave i ostale elemente koji će se koristiti za formiranje prodajnog mjesta.

III.

Tlocrtna veličina plohe javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se daje u zakup iznosi: za štand 6,0 m2, a za kiosk do 15,0 m2.

Ovim planom se utvrđuju i tlocrtne veličine ploha javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i korištenje uslužnih naprava, pokretnih radnji i specijalnih nosača za niže navedene namjene:

1.Izrada portreta, silueta, karikatura, razlednica, oslikavanje tijela, graviranje u kamenu i sl.:

- P = 2,0 m2

2.Prodaja s klupa ili prodajni pult za prodaju lavande, cvijeće i sl.:

- P = 2.0 m2

3.Prodaja sladoleda, priprema i prodaja kukuruznih kokica, pomfrita i sl.:

- P = 2.0-3.0 m2

4. Ostale pokretne naprave:

- P = po m2

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu prvi slijedeći dan po objavi u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Stupanjem na snagu ovog Plana stavlja se van snage Plan rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2016. godinu.

KLASA: 944-05/17-01/33

URBROJ: 2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 21.ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr