SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

18.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 32 Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 26/09, 31/09-isp, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU
o utvrđivanju naknade za rad vijećnika i članova
radnih tijela Gradskog vijeća

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina i način isplate naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća.

Članak 2.

Predsjednik Gradskog vijeća za svoj rad ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od 45 % prosječne bruto plaće zaposlenih u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja za prethodnu godinu.

Zamjenici predsjednika Gradskog vijeća za svoj rad imaju pravo na mjesečnu naknadu u visini od 27 % prosječne bruto plaće zaposlenih u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja za prethodnu godinu.

Članovi Gradskog vijeća za svoj rad, i to za svako prisustvovanje sjednici imaju pravo na naknadu u visini od 13,50% prosječne bruto plaće zaposlenih u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja za prethodnu godinu.

Mjesečna naknada iz stavaka 1. i 2. ovog članka isključuje pravo na naknadu za prisustvovanje sjednicama utvrđenu u stavku 3. ovog članka.

Članak 3.

Predsjednicima i članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća za svako prisustvovanje sjednici tih radnih tijela pripada pravo na naknadu u visini od 2,5 % prosječne bruto plaće zaposlenih u gradskoj upravi Grada Malog Lošinja za prethodnu godinu.

Ukoliko su članovi radnih tijela iz st. 1. ovog članka zaposlenici gradske uprave Grada Malog Lošinja pravo na naknadu za prisustvovanje na sjednici radnog tijela im pripada samo ukoliko se iste sjednice održavaju izvan redovnog radnog vremena.

Članak 4.

Članovima Gradskog vijeća i članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća koji za službene potrebe Grada odlaze na službena putovanja u zemlji i u inozemstvu, pripada pravo na naknadu dnevnice i putnih troškova koji se isplaćuju zaposlenima u gradskoj upravi sa pripadajućim porezom i doprinosima.

Članak 5.

Obračun i isplata naknada utvrđenih ovom Odlukom vrši se:

1.Za osobe iz članka 2. stavak 1. i 2. do petog u mjesecu za prethodni mjesec;

2.Za osobe iz članka 2. stavak 3. te članka 3. nakon završenih sjednica;

3.Za izvršena službena putovanja iz članka 4. ove Odluke po povratku sa službenog putovanja.

Naredbodavac za isplatu naknada utvrđenih ovom Odlukom te putnih troškova i dnevnica je Gradonačelnik Grada Mali Lošinj.

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknada, putnih troškova i dnevnica te poreznih davanja osiguravaju se u Proračunu Grada Malog Lošinja.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za rad vijećnika, članova Gradskog poglavarstva, članova radnih tijela Gradskog vijeća i gradskog poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 8/05).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 401-03/17-01/19

Ur.broj: 2213/01-01-17-3

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr