SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

16.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Nar.nov.broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14 i 96/16) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja
za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom raspoređuju sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja (dalje: Gradsko vijeće) za 2017. godinu, a koja se osigurana u Proračunu Grada Malog Lošinja za 2017.godinu, u iznosu od 45.000,00 kuna.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika Gradskog vijeća tako da se političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača, dodjele sredstva razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća.

Članak 3.

Sukladno iznosu sredstava iz članka 1. i kriterijima iz članka 2. ove Odluke za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se naknada u iznosu od 2.941,20 kuna, a za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola u iznosu od 3.235,20 kuna.

Članak 4.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja ima 15 članova, i to:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Sukladno prethodnim odredbama iz ove Odluke naknade pojedinoj stranici i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača, pripada iz Proračuna Grada Malog Lošinja u 2017.godini, iznos kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Raspoređena sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Gradskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se do prestanka mandata članovima sadašnjeg saziva Gradskog vijeća.

Članak 8.

Ova Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:402-01/17-01/31

URBROJ:2213/01-01-17-4

Mali Lošinj, 21. ožujak 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr