SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

15.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine RH«, br. 87/08, 136/12, 15/15), članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine RH«, br. 124/14) i članka 96. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, br. 26/ 09, 32/09, 10/13), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i raspodjela ostvarenog rezultata poslovanja utvrđenog Godišnjem izvještajem o izvršenju Proračuna grada Malog Lošinja za 2016. godinu.

Članak 2.

Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu na dan 31.12.2016. godine utvrđene su kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Od ukupnog viška prihoda poslovanja u iznosu od 5.780.948,00 kn na osnovnom računu 92211 višak prihoda poslovanja ostaje 1.490.801,60 kn, a odnosi se na neutrošena namjenska sredstva i utrošit će se u 2017. godini za sljedeće namjene:

-neutrošena sredstva komunalne naknade u iznosu od 354.896,91 kn utrošit će se: 200.000,00 kn za održavanje zelenih površina, 100.000,00 kn za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva, dok će se 54.896,91 kn utrošiti za održavanje dječjih igrališta

-neutrošena sredstva spomeničke rente u iznosu od 29.074,48 kn utrošit će se za projekt Uređenja ribarnice

-neutrošena sredstva pomoći EU u iznosu od 37.989,28 kn utrošit će se za pripremu projektne dokumentacije za prijavu na natječaje EU fondova

-neutrošena sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 631.498,50 kn utrošit će se: 300.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za šetnicu Poljana-Kovčanje, 100.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za mrtvačnicu u Malom Lošinju, dok će se 231.498,50 kn utrošiti za proširenje javne rasvjete

-neutrošena sredstva donacija u iznosu od 33.399,18 kn utrošit će se za organizaciju manifestacija

-neutrošena sredstva kapitalnih donacija u iznosu od 99.250,25 kn utrošit će se kako slijedi: 87.462,80 kn za opremanje Muzeja Apoksiomena i 11.787,45 kn za izradu prostorno-planske dokumentacije

-neutrošena sredstva prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 275.945,71 kn za projekt Stanogradnja APN

-neutrošena sredstva vlastitih prihoda u iznosu od 28.747,29 kn utrošit će se za ostale rashode upravnih tijela.

Članak 4.

Preostalim sredstvima viška prihoda poslovanja se pokriva manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 2.163.620,00 kn, te dio manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 2.126.526,40 kn.

Nakon što se iz prenesenog viška prihoda i primitaka pokrije dodatnih 6.197.296,00 kn manjka prihoda od nefinancijske imovine preostaje ukupan manjak za pokriće u iznosu od 2.546.797,60 kn koji će se pokriti iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja za 2017. godinu.

Članak 5.

Višku prihoda utvrđenom člankom 2. potrebno je dodati neutrošena sredstva prikupljena namjenskim povećanjem cijene vode na žiro-računu za posebne namjene za proširenje kanalizacije (Projekt Jadran) u iznosu od 324.869,85 koja predstavljaju preneseni višak prihoda iz prethodnih godina. Ova sredstva će se rasporediti na dogradnju kanalizacijskog sustava Grada Malog Lošinja iz naknade od 2,33 kn/m2 utrošene vode.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-01/02

URBROJ: 2213/01-01-17-8

Mali Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr