SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

14.

Na temelju članka 19. stavka 1. točke 8. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 10. Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala osorske glazbene večeri, (NN 55/2011) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/ 09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine, donosi

O D L U K U
O PREUZIMANJU ORGANIZACIJE, VOĐENJA
I REALIZACIJE HRVATSKOG FESTIVALA
OSORSKE GLAZBENE VEČERI

Članak 1.

Organizaciju, vođenje i realizaciju Hrvatskog festivala Osorske glazbene večeri obavlja Grad Mali Lošinj, odnosno fizička ili pravna osoba koju Grad Mali Lošinj za to ovlasti.

Članak 2.

Grad ovlašćuje Hrvatsku udrugu Osorske glazbene večeri za obavljanje poslova organizacije, financiranja te administrativne, tehničke i druge poslove u svezi s radom, djelovanjem Večeri.

Odgovorna osoba koja zastupa Hrvatsku Udrugu Osorske glazbene večeri je njen predsjednik Matija Matko Marušić, koji je ujedno odgovoran i Gradu Malom Lošinju za navedene aktivnosti iz stavka jedan ovog članka.

Članak 3.

Sredstva za obavljanje poslova iz članka dva ove odluke ostvaruju se temeljem propisanog Člankom 3. Pravilnika o organiziranju , financiranju i donošenju programa festivala Osorske glazbene večeri (NN broj 55/11) Ministarstva kulture.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 612-03/17-01/01

URBROJ: 2213/01-01-17-8

MaLi Lošinj, 21. ožujka 2017.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr