SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MATULJI

17.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 04/15 - pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017. godine usvojilo je

I Z V J E Š Ć E
O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. god.

U prilogu Godišnjeg Izvješća o ostvarenju godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da planirani rashodi 2016. godine iznose 10.041.205,00 kn, a realizirani su u iznosu od 6.166.964.97 kn, što čini 61,4% od planiranog.

I.Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 31. svibnja 2016.god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/16), I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 20. listopada 2016. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/16), II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. god. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 20. prosinca 2016.g. te uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane Općinskog načelnika temeljem članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2016. g. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 13/16).

II.Za pokriće ukupnih troškova programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

2015 PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 6.166.964,97 kn

K 20151 - IZGRADNJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE - CESTE 2.969.944,02 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
NERAZVRSTANIH CESTA . . . . . . . . 2.696.944,02 kn

Tijekom 2016. godine nastavljene su aktivnosti za realizaciju sljedećih dionica:

-PUT RUBEŠEVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.475,00 kn

Za potrebe izrade izvedbenog projekta sanacije ulice Put Rubeševo utrošeno je 27.475,00 kn.

-CESTA OZNAKE B-B2 S PARKIRALIŠTEM U
RADNOJ ZONI RZ-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.937,50 kn

Za potrebe izrade glavnog projekta prometnice B-B2 s parkiralištem u radnoj zoni RZ-2 utrošeno je 21.875,00 kn. Ugovorena je i izrada parcelacionog elaborata u iznosu od 16.125,00 kn od čega je 8.062,50 kn fakturirano u 2016. godini, dok će preostali iznos biti fakturiran po provedbi elaborata u 2017. godini.

-CESTA FRANČIĆI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.125,00 kn

Za potrebe izrade geodetske podloge ceste Frančići utrošeno je 3.125,00 kn.

-CESTA DO GROBLJA U ZVONEĆIMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117.163,44 kn

Za potrebe izvođenja asfalterskih radova na cesti do groblja u Zvonećima utrošeno je 117.163,44 kn.

-CESTA BREŠCA - GROBLJE U BREŠCIMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

Za potrebe ceste Brešca - groblje u Brešcima, ugovorena je izrada parcelacionog elaborata u iznosu od 22.250,00 kn, koji će biti proveden, pa i fakturiran u 2017. godini.

-CESTA U POSLOVNOJ ZONI JURDANI (K4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

Ugovorena je izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice i unutar UPU-10 poslovne zone Jurdani u iznosu od 59.125,00 kn, a biti će realizirana tijekom 2017. godine.

-PRISTUPNA CESTA ZONI POSLOVNE
NAMJENE K7

(RZ-12 - MIKLAVIJA) . . . . . . . . . . . . . . 2.792.243,08 kn

Za potrebe izgradnje potpornog zida rekonstrukcije spojne ceste naselja Veli Brgud do državne ceste D8 (Matulji-Rupa) na dionici od prolaza ispod autoceste A-7 do državne ceste D8 (južni ulaz u R-12 - Miklavija) utrošeno je 23.750,00 kn na izradu izvedbenog projekta, 296.658,50 kn na izvođenje radova, dok je za stručni i obračunski nadzor utrošeno 23.750,00 kn.

Za potrebe izgradnje dionice oznake SC-1 utrošeno je 185.625,00 kn na izradu idejnog projekta.

Za izradu izmjenu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije spojne ceste naselja Veli Brgud do državne ceste D8 (Matulji-Rupa) na dionici od prolaza ispod autoceste A-7 do državne ceste D8 (južni ulaz u R-12 - Miklavija) utrošeno je 82.500,00 kn, dok je za izradu izvedbenog projekta utrošeno je 23.750,00 kn.

Za potrebe provedbe javne nabave, usluga prerade troškovnika iznosila je 18.750,00 kn.

Za izvođenje radova na rekonstrukciji spojne ceste naselja Veli Brgud do državne ceste D8 (Matulji-Rupa) na dionici od prolaza ispod autoceste A-7 do državne ceste D8 (južni ulaz u R-12 - Miklavija) - I. faza utrošeno je 444.812,67 kn. Radovi na II. fazi ugovoreni su u iznosu od 568.518,75 kn, te realizirani u iznosu od 389.062,66 kn. Preostali radovi izvesti će se početkom 2017. godine. Usluga stručnog i obračunskog nadzora ugovorena je u iznosu od 24.875,00 kn, a u 2016. godini je realizirana u iznosu od 18.750,00 kn.

Tijekom izvođenja radova prateći geodetski radovi i usluge su iznosili ukupno 41.693,75 kn.

S naslova ove pozicije utrošeno je 7.752,90 kn na ime troškova komunalnog doprinosa, prilikom ishodovanja potrebnih akata za građenje, te 950,00 kn za potrebe objave oglasa nabave u javnom glasilu.

Iznos u visini od 1.234.437,60 kn odnosi se na evidentiranje vrijednosti materijala stečenog ugovorom o darovanju od strane Vlade RH koje mora biti iskazano i na prihodovnoj strani proračuna, a dobiven je za potrebe izgradnje pristupne ceste poslovnoj Brgud (K7), poslovnoj zoni Miklavija (K8) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud

55.5 - CESTA OZNAKE »C-O, D-O i
F-E-D-F« U »RZ-2« . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702.269,36 kn

Za nastavak izgradnje ceste oznake C-O, D-O i F-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, utrošeno je 20.000,00 kn na izradu separata izvedbenog projekta. Provedeni su postupci javne nabave za izvođenje radova, pa je za potrebe objave oglasa u javnom glasilu utrošeno ukupno 1.900,00 kn. Ugovoreno je izvođenje radova na izgradnji ceste oznake C-O, D-O i dionice ceste F-E-D-F u ukupnom iznosu od 1.085.094,25 kn, od čega je u 2016. godini realizirano ukupno 486.091,00 kn, budući da će se radovi izvoditi i tijekom 2017. godine. Usluga stručnog i obračunskog nadzora ugovorena je u iznosu od 53.325,00 kn, a realizirana u iznosu od 18.950,00 kn. Za predmetnu investiciju utrošeno je i 3.750,00 kn na elaborat iskolčenja.

Na navedenoj dionici ugovoreni su i radovi na izgradnji distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK) u iznosu od 192.604,63 kn, od čega je tijekom 2016. godine realizirano 166.578,36 kn, dok će se ostatak realizirati tijekom 2017. godine. Ugovoreni su i radovi na izgradnji javne rasvjete u iznosu od 204.571,50 kn, ali će se svi radovi izvoditi početkom 2017. godine. Za predmetne radove ugovorena je usluga stručnog i obračunskog nadzora u iznosu od 15.000,00 kn, od čega je tijekom 2016. godine realizirano 5.000,00 kn.

Radovi na dijelu komunalne infrastrukture ugovoreni su u iznosu od 192.031,25 kn, dok je stručni i obračunski nadzor ugovoren u iznosu od 11.250,00 kn. Radovi će se izvoditi tijekom 2017. godine.

Za nastavak izgradnje dionice ceste F-E-D-F (dionica D- F) ugovorena je izrada separata izvedbenog projekta u iznosu od 19.375,00 kn, a isti će biti realiziran početkom 2017. godine.

K 20153- CENTAR MATULJA 52.456,05 kn

54.04 - CENTAR MATULJA . . . . . . . . . . . . 52.456,05 kn

Tijekom 2016. godine provedena je javna nabava za izradu projekta i nacrta, procjene troškova - Usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za građenje (uređenje) središta naselja sa zgradom Multimedijalnog centra. Vrijednost ugovorene usluge iznosi 2.194.093,75 kn, a odnosi se i na poziciju 68.1 »Multimedijalni centar« iz Programa upravljanja imovinom. Tijekom postupka nabave, te izrade natječajne dokumentacije na stručnu pomoć je utrošeno 19.671,05 kn , a za potrebe objave oglasa natječaja u javnom glasilu 950,00 kn. Za potrebe projektiranja na geodetske usluge je utrošeno 23.085,00 kn.

S naslova ove pozicije utrošeno je 8.750,00 kn na izradu projekta sanacije pješačkih površina u centru Matulja, te je proveden natječaj za izvođenje radova. Ugovoreni su radovi u iznosu od 150.375,00 kn, a biti će izvedeni početkom 2017. godine.

K 20154 - OSTALI CESTOVNI OBJEKTI 212.294,31 kn

56.3 - IZGRADNJA NOGOSTUPA. . . . . . 212.294,31 kn

Za potrebe izvođenja radova na izgradnji nogostupa u Matuljima (cesta Dalmatinskih brigada - I. faza) utrošeno je 158.120,50 kn na nastavak izvođenja radova započetih 2015. godine, dok je za uslugu stručnog i obračunskog nadzora utrošeno je 8.750,00 kn.

Na izradu idejnog projekta izgradnje nogostupa u Matuljima (cesta Dalmatinskih brigada - II. faza) utrošeno je 12.125,00 kn.

S naslova ove pozicije utrošeno je 3.125,00 kn za izvedbeni projekt izgradnje dijela nogostupa u Frlanskoj ulici dok je za izvođenje radova utrošeno 30.173,81 kn.

K 20155 - OSTALA
INFRASTRUKTURA 1.224.878,97 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI
INFORMACIJSKI SUSTAV. . . . . . . . . . . 159.588,75 kn

Za potrebe nadogradnje postojećeg programskog paketa utrošeno je 11.550,00 kn, dok je za godišnju pretplatu GIS cloud aplikacije utrošeno 8.125,00 kn. S naslova ove pozicije utrošeno je i 127,50 kn za potrebe dobave podataka iz hrvatskih šuma.

Tijekom 2016. godine proveden je postupak nabave za uslugu izrade evidencije nerazvrstanih cesta Općine Matulji u iznosu od 69.375,00 kn. Tijekom godine je realizirano 65.906,25 kn ugovora, dok će se ostatak realizirati tijekom 2017. godine.

Za potrebe izrade evidencije oborinske odvodnje koja je predmetom održavanja Općine Matulji, ugovorena je usluga u ukupnom iznosu od 97.268,75 kn, dok je realizirana u ukupnom iznosu od 73.880,00 kn, budući da se izrada nastavlja tijekom 2017. godine.

54 - IGRALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

Tijekom 2016. godine provedeni su postupci javne nabave, te ugovoreni radovi dobave i montaže dječjih igrališta u Jankovićevom dolcu u iznosu od 168.590,36 kn, te dobave i montaže dječjih igrališta na području mjesnih odbora u iznosu od 168.590,36 kn. Ugovoreni su i radovi na izgradnji ogradnog zida dječjeg igrališta u Rupi u iznosu od 22.665,00 kn, a svi radovi će se izvesti tijekom 2017. godine.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA. . . . . . . 1.065.290,22 kn

Tijekom 2016. godine nastavljene su aktivnosti proširenja groblja Rukavac započetih u 2015. godini. U 2016. godini izvedeni su radovi na proširenju groblja u iznosu od 683.450,21 kn, izgradnje sustava za navodnjavanje u iznosu od 44.308,75 kn, te hortikulturnih radova u iznosu od 119.340,26 kn. Usluga stručnog i obračunskog nadzora je realizirana u iznosu od 17.500,00 kn, dok je usluga koordinatora zaštite na radu II realizirana u iznosu od 1.312,50 kn. S naslova ove pozicije podmiren je i trošak izrade izvedbenog projekta hortikulturnog uređenja ugovoren u 2015. godini u iznosu od 6.975,00 kn, kao i trošak izrade vodovodnog priključka s razvodom u iznosu od 3.940,17 kn, te hrvatskih voda na ime vodnog doprinosa u iznosu od 1.120,18 kn.

Po završetku izvođenja navedenih radova, izrađen je izvedbeni projekt centralnog križa na groblju u iznosu od 4.375,00 kn, dok je na građevinske radove izgradnje križa utrošeno 11.210,00 kn, a na kamenorezačke radove 24.776,25 kn.

Po završetku hortikulturnog uređenja ugovorena je usluga investicijskog hortikulturnog održavanja do kraja 2016. godine, te realizirana u iznosu od 26.574,01 kn, dok je na utrošak vode utrošeno 23.907,89 kn.

Za potrebe proširenja groblja Brešca, odnosno ishodovanja potrebnih akata za građenje, izrađen je geodetski projekt u iznosu od 19.000,00, te glavni projekt u iznosu od 77.500,00 kn.

K 20156 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA JAVNE
RASVJETE 62.848,75 kn

56.6 - PROŠIRENJE I INTERPOLACIJA
JAVNE RASVJETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.848,75 kn

Izgradnja javne rasvjete na budućoj nerazvrstanoj cesti u Matuljima (Bermač) ugovorena je u iznosu od 76.225,00 kn, dok je usluga stručnog i obračunskog nadzora ugovorena u iznosu od 5.000,00 kn. Tijekom 2016. godine započeti su radovi na izgradnji javne rasvjete, a realizirani su u iznosu od 49.843,75 kn, budući da se završetak radova planira početkom 2017. godine.

Za potrebe proširenja i interpolacije javne rasvjete na širem području Općine Matulji utrošeno je 13.005,00 kn na nabavu svjetiljki. Proveden je i postupak nabave za interpolaciju javne rasvjete u naseljima Matulji, Šapjane, Zvoneća, Rupa i Mučići te ugovoreni radovi u iznosu od 89.496,25 kn koji će se u potpunosti izvesti početkom 2017. godine.

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH
VODA 309.260,46 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA. . . 309.260,46 kn

U Matuljima su izvedeni radovi na oborinskoj kanalizaciji na dvije lokacije i to na nerazvrstanoj cesti uz groblje Rukavac u iznosu od 74.672,50 kn, te ulici Rubeševo u iznosu od 234.587,96 kn.

Za izgradnju upojnog bunara u naselju Vlahov breg ugovoreni su radovi u iznosu od 36.222,50 kn, a izvoditi će se početkom 2017. godine.

K 20158 - SUFINACIRANJE ŽUPANIJSKIH
I DRŽAVNIH CESTA 174.345,80 kn

55.2 - SUFINANCIRANJE (HC, ŽUC) . . . 174.345,80 kn

-ČVOR TRINAJSTIĆI . . . . . . . . . . . . . . . 83.158,30 kn

Općina Matulji je s Autocestom Rijeka - Zagreb d.d., Primorsko-goranskom županijom, te gradom Kastvom potpisala »Sporazum o financiranju usluga vještaka - troškova za potrebe izrade osiguranja dokaza - procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići« kojim su uređena međusobna prava i obveze glede financiranja troškova svih potrebnih usluga vještaka (geodetskog, poljoprivrednog, građevinskog i dr.) za potrebe izrade osiguranja dokaza - procjene zemljišta planiranog čvora Trinajstići. Općina Matulji se obvezala snositi troškove u ukupnom iznosu od 33,34% ukupno određenih troškova koji su u 2016. godini iznosili 83.158,30 kn.

-ŽC 5047 (D500 - VEPRINAC - MATULJI -
KASTAV (Ž5204)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.812,50 kn

Sredstva su utrošena na geodetske usluge u iznosu od 6.562,50 kn, te izradu idejnog projekta rekonstrukcije dijela županijske ceste ŽC 5047 (D500 - Veprinac - Matulji - Kastav (Ž5204)) u Frančićima u iznosu od 36.250,00 kn.

-ZAOBILAZNICA RUŽIĆI . . . . . . . . . . . . 24.875,00 kn

Sredstva su utrošena na uslugu izmjene idejnog projekta za potrebe izgradnje zaobilaznice Ružići u iznosu od 24.875,00 kn. Izrada parcelacionog elaborata je ugovorena u iznosu od 24.875,00 kn, a biti će fakturirana po provedbi tijekom 2017. godine.

-REKONSTR. DRŽAVNE CESTE D8 I
BUDUĆE CESTE U PERMANIMA . . . . 23.500,00 kn

Sredstva su utrošena na izradu idejnog projekta rekonstrukcije državne ceste D8 i buduće ceste u Permanima u iznosu od 23.500,00 kn.

-REKONSTR. DRŽAVNE CESTE D8
U MUČIĆIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00 kn

Izrada parcelacionog elaborata je ugovorena u iznosu od 41.680,00 kn, a biti će fakturirana po provedbi tijekom 2017. godine.

K 20159 - PRIPREMA ZEMLJIŠTA U
RADNIM ZONAMA 458.667,25 kn

55.4 - DODATNA ULAGANJA U OSTALU
NEFINANCIJSKU IMOVINU . . . . . . . . 458.667,25 kn

Sredstva u iznosu od 22.500,00 kn su utrošena za izradu glavnog projekta nivelacije platoa oznake »15«, dok su sredstva u iznosu od 22.500,00 kn su utrošena za izradu glavnog projekta nivelacije platoa oznake »16« u radnoj zoni RZ-2. Na izvođenje dijela pripremnih radova, potrebnih u svrhu privođenja namjeni spomenutih zemljišta u vlasništvu Općine Matulji utrošeno je 87.417,25 kn.

Za potrebe pripremnih radova, potrebnih u svrhu privođenja namjeni zemljišta u vlasništvu Općine Matulji u radnoj zoni Miklavija, izrađeni su idejni projekt uređenja platoa »Južni dio radne zone« u iznosu od 231.250,00 kn¹ dok je za izvedbeni projekt uređenja dijela platoa u radnoj zoni Miklavija (cjelina 1) utrošeno 62.500,00 kn.

Na izvedbeni projekt za privremeni deponij i prilazni put utrošeno je 23.750,00 kn, dok je za geodeziju privremenog deponija u prilaznog puta utrošeno 8.750,00 kn.

Izvođenje radova na privremenom deponiju i prilaznom putu ugovoreno je u iznosu od 612.040,63 kn, dok je usluga stručnog i obračunskog nadzora ugovorena u iznosu od 18.720,00 kn. Radovi i usluga će se realizirati u 2017. godini.

KLASA: 400-08/16-01/10

URBROJ: 2156-04-01/17-12

Matulji, 20. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51211&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr