SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MATULJI

16.

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj: 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/ 13, 147/14 i 36/15), te članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 04/15 - pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 20. ožujka 2017. godine usvojilo je

I Z V J E Š Ć E
O OSTVARENJU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2016. god.

U prilogu izvješća o ostvarenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god. nalazi se tablica iz koje je vidljivo da ukupno izvršenje iznosi 5.220.984,74 kn odnosno 81,24% od planiranog.

I.Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. god. usvojen je na sjednici Općinskog vijeća 31. svibnja 2016. god. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 13/16), 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. g. usvojene su na sjednici Općinskog vijeća 20. prosinca 2016. god. (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 35/16),. te uz preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama odobrenim od strane Općinskog načelnika temeljem članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2016. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 13/16).

II.Za pokriće ukupnih troškova održavanja komunalne infrastrukture u 2016 g. utrošena su po pojedinim izvorima financiranja slijedeća sredstva:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

2014 TEKUĆE ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE 5.220.984,74 kn

A 201401 ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA 9.943,61 kn

Sustav za odvodnju atmosferskih voda čine upojni bunari (26 kom), oborinski kanali, kanalske rešetke (30 m), taložnice, pjeskolovi (26 kom) i slivnici (280 kom) koji se održavaju na cestama, te na zelenim i javnim površinama. Redovno održavanje svodi se na periodično čišćenje (1-3 puta godišnje) zavisno od lokacije, te intervencije u slučaju začepljenja tih uređaja, a prema dinamici koju utvrdi Odsjek za komunalni sustav Općine Matulji. Održavanje uključuje i zamjenu dotrajalih i uništenih slivnika.

Za potrebe održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda utrošeno je ukupno 89.943,61 kn.

A 201402 ODRŽAVANJE ČISTOĆE
JAVNIH POVRŠINA 439.351,20 kn

Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta uz državnu cestu na dionici Permani - Pasjak, čišćenje autobusnih čekaonica, uklanjanje smeća sa divljih deponija, odvoz krupnog otpada (baje), kao i intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina...). Također uključuje i čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih manifestacija po mjesnim područjima.

Uz redovno ručno pometanje, frekventnije ulice šireg centra Matulja su strojno pometane i strojno prane.

Za uslugu pometanja, odvoz smeća sa odmorišta Permani - Pasjak, te čišćenje javnih površina nakon održavanja karnevalskih i ostalih manifestacija po mjesnim područjima ukupno je utrošeno 289.050,56 kn.

Na području mjesnih odbora i šireg centra Matulja organizirano je prikupljanje krupnog otpada prema unaprijed određenom rasporedu, u čiju je svrhu utrošeno 99.731,29 kn.

Za intervencije po nalogu komunalnog redara (zbrinjavanje automobilskih olupina, uklanjanje predmeta s javne površine i slično) utrošeno je 49.217,02 kn.

Temeljem zaključka Općinskog Poglavarstva Općine Matulji od 28. lipnja 2002. godine, Općina Matulji se obvezala plaćati odvoz smeća građanima naselja Ivanići u ime obeštećenja za zagađenje okoliša do zatvaranja postojećeg deponija Osojnica od strane Općine Matulji. Za tu je namjenu utrošeno 1.352,33 kn.

A 201403 - DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I
DERATIZACIJA 84.368,38 kn

32.1. - KOMUNALNE USLUGE -

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I
DERATIZACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.560,00 kn

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09) i usvojenog »Programa mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti kroz provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije« u cilju osiguranja zdravlja pučanstva, te uklanjanja uzročnika zaraznih bolesti i izvora oboljenja od zaraznih bolesti, smanjenja mogućnosti prenošenja oboljenja te unapređivanja higijenskih uvjeta života pučanstva, provodila se obvezatna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području Općine Matulji kao opća mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti u čiju je svrhu utrošeno 20.950,00 kn.

Za nadzor nad provođenjem preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Općine Matulji utrošeno je 8.610,00 kn.

32.2. - HIGIJENIČARSKE USLUGE. . . . . . 54.808,38 kn

Poslovi veterinarsko higijeničarske službe obuhvaćaju uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica i javnih površina pod upravljanjem Općine Matulji, te zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica, kao i pasa i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju i nalogu komunalnog redara Općine Matulji. U tu je svrhu tijekom godine utrošeno 54.808,38 kn.

A 201403 ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA 1.279.694,90 kn

47. - ODRŽAVANJE ZELENIH
POVRŠINA 669.190,22 kn

Održavanje zelenih površina obuhvaća redovno održavanje na postojećim površinama u Matuljima (park ispred zgrade Općine, okoliš crkve i škole, površine uz stubište Mate Balote uključujući spomenik, drvored i zelene površine uz glavnu prometnicu centra Matulja, zavoj na Kuku, BUS ugibalište, zelene površine na parkiralištu Hangar, zelene površine zdravstvenog centra uz glavnu prometnicu, zelene površine u Puharima, površine na ulazu u radnu zonu R-1, te zelene površine uz Jankovićev dolac).

Na širem području održavaju se zelene površine na parkiralištima u Jušićima, Permanima i Rukavcu (pokraj crkve), zelene površine parka Kalić i pokraj doma u Rukavcu, u okućnici doma Veli Brgud, zelene površine uz igralište Rupnjak, površine kod doma Jurdani, površine kod pješačkog mosta u Šmogorima, kao i zelene površine kod vijadukta Bermač.

Održavane su i površine spomenika u Jurdanima, Jušićima, Rukavcu, Bregima, Mihotićima, Permanima, Žejanama, Velikim i Malim Munama, Lisini, Kućelima, Miklaviji, Frlaniji, Lipi i Matuljima.

Krajem godine ugovoreni su radovi i usluge uređenja zelenih površina u Jurdanima u ukupnom iznosu od 44.344,51 kn, Velom Brgudu u ukupnom iznosu od 22.277,50 kn, Rukavcu u iznosu od 24.975,00 kn, Matuljima u ukupnom iznosu od 7.458,75 kn, Frančićima u iznosu od 24.975,00 kn, te Žejanama u iznosu od 6.847,50 kn. Svi će ugovoreni u radovi i usluge biti realizirani u 2017. godini.

47.1 - OREZIVANJA RASLINJA UZ
KOMUNIKACIJE I SJEČA SUHIH
STABALA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.348,63 kn

Pored održavanja zelenih površina, vršena je i sanitarna sječa te orezivanje suhih stabala na širem području Općine Matulji, kao i održavanje zelenila u pojasu javnih cesta, košnja trave i zakorovljenih travnjaka, orezivanje raznog grmlja i drveća, sječenje, te uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na javnim cestama.

Krajem godine ugovoreni su radovi na sanitarnoj sječi stabala u parku ispred zgrade općine i pokraj skloništa Matulji u iznosu od 9.500,00 kn, a izvoditi će se početkom 2017. godine.

48. - ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.152,31 kn

Tijekom 2016. god. izvodili su se radovi na uređenju javne površine u Mihotićima (102.423,26 kn), sanaciji dijela javne površine (nogostupa) uz Kastavsku cestu (9.109,63 kn), sanaciji stepenica od crkve do novog groblja u Rukavcu (12.500,00 kn), uređenju pješačkog puta u Velom Brgudu (13.121,63 kn), te uređenju okoliša oko crkvice Sv. Mihovil (4.500,00 kn).

Prema ugovoru o redovnom održavanju javnih površina utrošeno je 29.978,63 kn, dok je na materijal za ostale manje sitne popravke na javnim površinama ukupno utrošeno 9.798,35 kn.

S naslova ove pozicije utrošeno je i 2.500,00 kn za uslugu godišnjeg redovnog održavanja podiznog stupića u ulicu Draga Gervaisa, dok je za popravak nakon njegovog oštećenja utrošeno 7.970,81 kn.

Za potrebe uređenja javne površine u Brdcima izrađeno je tehničko rješenje u iznosu od 8.875,00 kn, dok je za sanaciju potpornog zida u Jušićima (Rupnjak) izrađeno tehničko rješenje u iznosu od 15.375,00 kn.

Krajem godine ugovorena je izrada idejnog rješenja uređenja javne površine uz groblje Matulji u iznosu od 15.000,00 kn, te strojnog iskopa za sadnju čepresa u iznosu od 13.725,00 kn. Ugovoreni su i radovi na uređenju javne površine u Brdcima u iznosu od 144.921,25 kn, dok su za sanaciju potpornog zida u Jušićima (Rupnjak) ugovoreni radovi u iznosu od 97.168,75 kn. Navedene usluge u radovi će se izvoditi početkom 2017. godine.

48.1 - DEKORACIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.516,24 kn

Dekoracija na području Općine Matulji uključuje novogodišnju i »pusnu« dekoraciju. Novogodišnju dekoraciju obuhvaća sedamnaest (17) svjetlećih elemenata na stupovima javne rasvjete, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste, dok Pusna dekoracija obuhvaća deset (10) svjetlećih elemenata na stupovima javne, te sedam (7) elemenata dekoracije postavljene preko ceste.

Tijekom 2016. godine u tu je svrhu ukupno utrošeno 66.516,24 kn.

48.3 - ODRŽAVANJE JAVNIH
CISTERNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.500,00 kn

S naslova ove pozicije sanirana je pokrovna ploča javne šterne u naselju Žejanama u iznosu od 24.500,00 kn.

48.4 - POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA,
OGLASNIH TABLI I NAPRAVA. . . . . . 18.311,32 kn

Tijekom 2016. godine izvršeno je uređenje dotrajalih košarica, klupa i naprava na području Općine Matulji u ukupnom iznosu od 18.311,32 kn, dok je u iznosu od 1.500,00 kn ugovorena sanacija oglasne ploče koja će biti postavljena tijekom 2017. godine.

48.5 - HITNE INTERVENCIJE. . . . . . . . . . . 48.204,41 kn

Iznos od 22.018,16 kn utrošen je na hitne popravke podiznog stupića u šetalište Draga Gervaisa, iznos od 11.475,00 kn na popravak oštećenih ulaznih vratiju u sklonište u Matuljima, dok je iznos od 7.775,00 kn utrošen na hitnu intervenciju na javnoj rasvjeti u Biškupima.

Preostalih 6.936,25 kn utrošeno je na manje hitne intervencije po nalozima komunalnog redara.

48.6 - TEKUĆE I INV. ODRŽAVANJE
IGRALIŠTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.471,77 kn

Ovim su sredstvima namireni troškovi potrošnje vode za navodnjavanje travnjaka igrališta Mune u iznosu od 22.704,00 kn, utrošak električne energije u iznosu od 6.614,93 kn, dobavu lož ulja u iznosu od 2.020,00 kn, dok je 78.995,62 kn utrošeno na razne usluge održavanja igrališta.

Na ostale manje troškove održavanja na igralištima Pasjak, Matulji, Trtni, Rupa, Rupnjak, Veli Brgud, Rukavac i Jušići ukupno je utrošeno 39.137,22 kn.

Krajem godine pokrenut je postupak nabave za asfalterske radove na igralištima u Jurdanima i Šapjanama, te su isti ugovoreni u iznosu od 260.125,00 kn. Radovi će se izvoditi početkom 2017. godine.

A 201405 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 2.161.164,57 kn

46. - ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
ULICA I PUTEVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.778.744,28 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje oko 104,07 km cesta na području općine Matulji. Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši se prema planu i programu te godišnjem ugovoru sa poduzećem »Komunalac« d.o.o. Jurdani, a obuhvaća održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih kolnika, održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, održavanje objekata za odvodnju, pometanje rizle, košenje trave i krčenje šiblja, održavanje potpornih i obložnih zidova, održavanje provoznosti u zimskim uvjetima, opremu cesta i vertikalnu prometnu signalizaciju. Godišnji ugovor održavanja nerazvrstanih cesta iznosi 1.640.000,00 kn, koji je u 2016. godini realiziran u iznosu od 1.638.949,98 kn, odnosno 99,94%.

Svake godine vrši se obnavljanje horizontalne signalizacije na cestama koje su u našoj nadležnosti i to obnavljanje pješačkih prijelaza, BUS stajališta, STOP oznaka i ostalih znakova upozorenja. Ukupan iznos radova izveden je u iznosu od 109.951,80 kn.

Pored navedenog, s naslova ove pozicije, isplaćena je slivna vodna naknada Hrvatskim vodama Zagreb za nerazvrstane ceste na području Općine Matulji u iznosu od 29.655,00 kn, dok je za trošak izdavanja rješenja Hrvatskih cesta u svezi postave prometnog ogledala utrošeno 187,50 kn.

Za održavanje nerazvrstanih cesta i puteva na području Općine Matulji tijekom 2016. godine sveukupno je utrošeno 1.778.744,28 kn.

46.1 - ODRŽAVANJE BUS STANICA 9.128,55 kn

Na autobusnim čekaonicama u Zvonećima, Matuljima, Mihotićima i Brcima su izvedeni razni sitniji radovi na održavanju u ukupnom iznosu od 9.128,55 kn.

Krajem godine ugovoreni su radovi na postavi nadstrešnice na autobusnoj stanici uz centar primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 4.037,41 kn, te farbanje stanica u Permanima i Velom Brgudu u ukupnom iznosu od 6.432,50 kn. Navedeni će se radovi izvoditi u 2017. godini.

46.2 HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE,
USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA
PROMETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.685,00 kn

Ovdje su obuhvaćeni troškovi interventnih zahvata na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.), u slučaju kvarova, elementarnih nepogoda i sl.

Tijekom 2016. godine troškovi su se odnosili na izradu prometnog projekta za potrebe organizacije smotre zvončara u Matuljima, preregulaciju prometa, te objavu obavijesti o preregulaciji prometa u javnom glasilu u ukupnom iznosu od 15.685,00 kn.

46.3 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH
CESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357.606,74 kn

Tijekom 2016. godine izvedeno je asfaltiranje nerazvrstanih cesta u Permanima (36.036,69 kn), Mučićima (78.005,66 kn), Rupi (127.558,37 kn), te Škrapni (116.006,02 kn) u ukupnom iznosu od 357.606,74 kn.

Krajem godine proveden je postupak nabave za radove asfaltiranja nerazvrstanih cesta u Pužima, Mihelićima, Bregima i Luskinu, koji su ugovoreni u iznosu od 396.950,00 kn, a izvesti će se tijekom 2017. godine.

A 201406 ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN
OBILJEŽJA 65.578,82 kn

51. - UREĐENJE GROBLJA I
SPOMENIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.456,25 kn

S naslova ove pozicije utrošeno je 1.000,00 kn na obnovu spomen ploče u Rukavcu (Kalić), 1.000,00 kn na čišćenje slova spomen ploče Lisina, 23.212,50 kn na kamenoklesarske radove na spomeniku u Matuljima, 7.625,00 kn na kamenoklesarske radove na spomeniku u Velom Brgudu, 2.250,00 kn na kamenoklesarske radove na spomeniku u Rukavcu (groblje), dok je 368,75 kn utrošeno na uklanjanje vijenca kod doma u Lipi.

Krajem godine ugovoreni su radovi na sanaciji spomenika poginulim borcima NOR-a i spomen kosturnice u Pasjaku u iznosu od 23.250,00 kn, a izvesti će se početkom 2017. godine.

51.1 - USLUGA PRODAJA
GROBNICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.122,57 kn

Sredstva su iznosu od 30.122,57 kn utrošena za podmirenje troškova prodaje grobnica na novoizgrađenom djelu groblja u Matuljima koje u ime Općine Matulji vrši trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Jurdani.

A 201407 JAVNA RASVJETA 1.100.883,26 kn

43. - JAVNA RASVJETA
(UTROŠAK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 883.838,86 kn

Stavka pokriva troškove potrošnje javne rasvjete u 2016. godini.

52. - JAVNA RASVJETA
(ODRŽAVANJE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217.044,40 kn

Troškovi redovnog održavanja javne rasvjete u 2016. god iznose 217.044,40 kn.

KLASA: 400-08/16-01/10

URBROJ: 2156-04-01/17-11

Matulji, 20. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51211&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr