SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA MATULJI

15.

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj: 87/08, 136/12 i 15/15), članka 84. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« br.114/10, 124/14 , 115/15 i 87/ 16) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novinePrimorsko goranske Županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 20. ožujka 2017. g. donosi

O D L U K U
O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA
ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje namjena i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, kao i neutrošenih prenesenih sredstava, utvrđene Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2016.g. u iznosu od 8.155.891,08 kn.

Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2016. g.utvrđeno je da su ostvareni:

1.ukupni prihodi i primici 2016.g. u
iznosu od 45.605.179,22

2.ukupni rashodi i izdaci 2016.g. u
iznosu od 52.283.202,50

3. manjak 2016.g. (1-2) -6.678.023,28

4. prenesena sredstva iz 2015.g. 14.833.914,36

5. višak prihoda za prijenos (3+4)) 8.155.891,08

Članak 2.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u 2016. g. iznosi -6.678.023,28 kn, a proizlazi se iz manje ostvarenih prihoda i primitaka u iznosu od - 3.099.921,20 kn, te više ostvarenih rashoda i izdataka u iznosu od 3.578.102,08 kn, zajedno sa prenesenim viškom iz 2015.g.u iznosu od 14.833.914,36 kn, višak za raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 8.155.891,08 kn, a prema izvorima financiranja sastoji se iz:

8.155.891,08

-općih prihoda i primitaka 2.785.421,22

-komunalnog doprinosa 900.756,79

-naknade za deponij 287.328,40

-namjenskih prihoda od prodaje stanova 988.592,36

-viška prihoda iz 2015.g. 3.193.792,31

Članak 3.

Utvrđeni višak prihoda u iznosu od 8.155.891,08 kn raspoređuje se u 2017.g. za slijedeće namjene:

1. Namjenska sredstva 988.592,36

za poticajnu stanogranju 988.592,36

2.Rezervirana sredstva za dovršetak započetih
i ugovorenih investicija i aktivnosti po
programima 7.167.298,72

2007Zdravstvo 12.000,00

2008Prostorno planiranje 651.275,00

2012Zaštita okoliša 949.860,84

2013Stručne sužbe općinske uprave 159.000,00

2014Tekuće održavanje komunalne
infrastrukture 1.103.922,04

2015Gradnja objekata komunalne
infrastrukture 2.405.062,12

2017 Upravljanje imovinom 1.886.178,72

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:400-08/16-01/10

Ur.br.:2156-04-17-01-13

Matulji, 20. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Slobodan Juračić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1008&mjesto=51211&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr