SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 8. Subota, 25. ožujka 2017.
OPĆINA DOBRINJ

4.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine » broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03 - proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,129/ 05,109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9,48.i 49. Zakona o proračunu (NN 87/08.,136/12. i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09.,10/ 13,36/13) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09, 53/10, 10/13,36/13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na 30. sjednici održanoj dana 24.03.2017.g. donosi

IZVJEŠTAJ GRADNJE OBJEKATA
I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 2016. GODINE

Članak 1.

Sredstva ostvarena programom 1004 čine:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Višak prihoda od 859.909,52 kuna utrošiti će se u slijedećoj godini kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nakon I izmjena Proračuna i Programa za 2017. godinu.

Članak 4.

Ovaj Izvještaj objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 400-08/16-03/1

Ur.broj: 2142-04-05-17-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr