SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 13. Petak, 27. svibnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
54

53.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije od važnosti za županiju od 15. travnja 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 113. sjednici od 19. svibnja 2005. godine donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije
za luku posebne namjene - sidrište Ilovik

Članak 1.

U Odluci o dodjeli koncesije za luku posebne namjene - sidrište Ilovik (»Službene novine« broj 20/01), a temeljem zahtjeva Ovlaštenika koncesije u svezi razvitka dosadašnjih djelatnosti i ulaganja u sidrište, povećanje kvalitete sidrene opreme, pripadajuće infrastrukture i ulaganja u opremu, u članku 2., stavak 1. mijenja se i glasi:

Koncesija se daje u svrhu korištenja postojeće luke posebne namjene - sidrište Ilovik za razvitak dosadašnjih djelatnosti i povećanje kvalitete sidrenja, a sve sukladno »Studiji gospodarske opravdanosti ulaganja u luku Ilovik«, izrađenu od Ovlaštenika koncesije u ožujku 2005. godine (u daljnjem tekstu: Studija gospodarske opravdanosti).

Članak 2.

U članku 4. broj »4« zamjenjuje se brojem »14.«

Članak 3.

Iza članka 5. dodaju se novi članci 5.a, 5.b, 5.c i 5.d koji glase:

»Članak 5.a

Godišnja naknada utvrđena u članku 5. izmijenit će se danom isteka postojećeg Ugovora, odnosno 8. kolovoza 2005. godine. Od tog dana naknada će se obračunavati na temelju odredbi važeće Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04), i to:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju u iznosu od 4 kn/m2 s valutnom klauzulom uz primjenu srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR na dan dospijeća svake pojedine rate;

- promjenjivi dio naknade u iznosu 20rihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

Iznimno za prve dvije godine trajanja koncesije utvrđuje se stalni dio godišnje naknade u iznosu od 2 kune/m2 s valutnom klauzulom uz primjenu srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za EUR na dan dospijeća svake pojedine rate.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu u odnosu na euro i to za +/- 3%, mijenja se i iznos stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja bez obzira na rok iz stavka 3. ovog članka.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja godišnje naknade određene ovim člankom utvrdit će se Dodatkom Ugovora o koncesiji.

Članak 5.b

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 5.c

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja i uporabe pomorskog dobra.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za poduzete radove na pomorskom dobru i dužan je bez odgode o svom trošku otkloniti uzroke štete i nadoknaditi nastalu štetu trećima.

Ovlaštenik ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti uporabu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je održavati i zaštititi pažnjom dobrog gospodara.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, Ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorsko dobro kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro.

Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 5.d

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje na obavljanje godišnjeg pregleda, te atestiranja opreme i uređaja sidrišta koju koristi u tekućem poslovanju, a sve u cilju sigurnosti plovidbe.«

Članak 4.

Temeljem ove Odluke zaključit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - sidrište Ilovik zaključen 8. kolovoza 2001. godine (Klasa: 022-04/00-03/13; Urbroj: 2170/01-21/00-9).

Članak 5.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše Dodatak Ugovoru o koncesiji iz prethodnog članka smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije najkasnije u roku od 2 godine od dana sklapanja predmetnog Dodatka ne izvrši ulaganja sukladno Studiji gospodarske opravdanosti, Davatelj koncesije zadržava pravo raskida Ugovora o produženju koncesije.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/13

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-12

Rijeka, 19. svibnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=126&mjesto=00001&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr