SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

50.

Na temelju članka 7. Uredbe o kakvoći mora za kupanjeNarodne novine« broj 73/08), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (''Službene novine'' broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine, donijela je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU MORSKIH PLAŽA NA
PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE
ŽUPANIJENA KOJIMA ĆE SE PROVODITI
PRAĆENJE KAKVOĆE MORA ZA KUPANJE
U 2017. GODINI

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju morske plaže na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2017. godini (u daljnjem tekstu: morske plaže).

Za morske plaže izrađeni su kartografski prikazi i profili mora za kupanje koji čine sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članka 2.

Na području Primorsko-goranske županije ispitivanje kakvoće mora za kupanje provodi se na 200 morskih plaža prema Popisu koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Kartografski prikazi morskih plaža i profili mora za kupanje sadrže podatke iz članka 8. i 9. Uredbe o kakvoći mora za kupanjeNarodne novine« br. 73/08) i sastavni su dio GIS baze podataka Primorsko-goranske županije.

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje zadužena je za ažuriranje kartografskih prikaza plaža.

Članak 4.

Za ispitivanje i praćenje kakvoće mora na morskim plažama zadužen je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Sredstva za praćenje kakvoće mora u 2017. godini osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-47

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

 

Prilog 1.:Popis plaža na području Primorsko-goranske županije na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje u 2017. Godini

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr