SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

37.

Na temelju članka 195. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbiNarodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/ 16), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 41/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine donijela je

SOCIJALNI PLAN
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 2017.-2020.

I.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

II.

Sukladno članku 5. Zakona o socijalnoj skrbi svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i životnih potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati, te svatko je svojim radom, prihodom i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti o sebi.

Načela socijalne skrbi jesu:

. načelo supsidijarnosti

. načelo socijalne pravičnosti

. načelo slobode izbora

. načelo dostupnosti

. načelo individualizacije

. načelo uključenosti korisnika u zajednicu

. načelo pravodobnosti

. načelo poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika

. načelo zabrane diskriminacije

. načelo informiranosti o pravima i uslugama

. načelo sudjelovanja u donošenju odluka

. načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka

. načelo poštivanja privatnosti

. načelo podnošenja pritužbe

III.

Socijalne usluge prema Zakonu o socijalnoj skrbi obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji, te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici, mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika. Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji.

Socijalne usluge su:

.prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba)

.savjetovanje i pomaganje

.pomoć u kući

.psihosocijalna podrška

.rana intervencija

.pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija)

.boravak

.smještaj

.organizirano stanovanje

IV.

Socijalni plan za razdoblje 2017.-2020. (u daljnjem tekstu: Plan) rezultat je analize kapaciteta dostupnosti mreže socijalnih usluga i specifičnih ciljeva razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u Primorsko- goranskoj županiji.

Prioriteti koji su utvrđeni ovim Planom jesu sljedeći:

.starije osobe

.osobe s invaliditetom

.djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djeca i mladi s problemima u ponašanju

.žrtve obiteljskog nasilja

.beskućnici i osobe u siromaštvu

U tabličnom prikazu koji je sastavni dio Plana daje se pregled operativnih ciljeva, planiranih aktivnosti, nositelja aktivnosti (aktivnih provoditelja) te pokazatelji uspješnosti u postignuću zadanih ciljeva po svakom prioritetnom području tj. skupini krajnjih korisnika.

V.

Danom stupanja na snagu ovoga Plana:

-u glavi I. Plana za zdravlje i socijalno blagostanje Primorsko-goranske županije za razdoblje 2015. - 2018. (»Službene novine« broj 5/15) - u daljnjem tekstu: Plan, brišu se riječi »i četiri socijalna«, te riječi:

»Socijalni prioriteti:

1) Unaprjeđenje skrbi o starijim osobama

2) Poticanje socijalne i ekonomske uključenosti mladih

3)Razvoj udomiteljstva djece u Primorsko-goranskoj županiji

4)Razvoj stambenih zajednica za socijalno osjetljive skupine«

-glava VI. u cijelosti se briše osim:

-riječi »izrada Vodiča za starije osobe tijekom 2015. godine«, u sklopu točke 3. CILJEVI

-riječi »Operativni cilj 2. - identificiranje ključnih aktera za izradu Vodiča, definirati sadržaj vodiča s naglaskom na zdravo starenje, objedinjavanje podataka, tiskanje vodiča, promicanja vodiča«, u sklopu točke 5.PLAN AKTIVNOSTI I IMPLEMENTACIJE

-glave VII., VIII. i IX. Plana, brišu se.

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-31

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr