SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

36.

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst)i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 36. sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine donijela je

PLAN
RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU
U 2017. GODINI

I.
Razvoj civilne zaštite i aktivnosti Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije

1. Članak 17. stavak1. podstavak1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) propisuje da u ostvarivanju prava i obveza u području civilne zaštite, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju za četverogodišnje razdoblje (usvojiti dokument za razdoblje 2017.-2020.)

2. Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15,) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi procjenu rizika od velikih nesreća. Temeljem članka 6. stavka 1. Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne samouprave (»Narodne novine« broj 65/16), Župan ima obvezu donošenja smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća, uz prethodnu suglasnost Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

3. Sukladno dinamici donošenja novih podzakonskih akata na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite provest će se i usklađivanje/ažuriranje postojećih dokumenatacivilne zaštite

4. Za pripadnike specijalističkih postrojbi civilne zaštite (Tim za spašavanje iz ruševina i Tim za logistiku) Primorsko-goranske županije u planu je provedba vježbi/osposobljavanjasukladno Planu iz točke IV ovoga Plana.

Tijekom 2017. godine u planu je nastavak opremanja pripadnika specijalističkih postrojbi civilne zaštite sa zaštitnom opremom i uređajima za spašavanje

5. Stožer civilne zaštite Primorsko - goranske županije će na svojim sjednicama temeljem usvojenog godišnjeg plana rada, razmatrati stanje sustava civilne zaštite za prethodnu godinu, analizirati zajedničke vježbe kojima će prisustvovati predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko - goranske županije, pratiti tijek realizacije projekta »Centar za obuku interventnih službi Primorsko - goranske županije-Šapjane«, analizirati protupožarnu sezonu i provedbu Plana operativnih mjera zaštite od požara od interesa za PGŽ te ostale aktivnosti vezane uz sustav civilne zaštite.

II.
Aktivnosti zaštite od požara

1. Sukladno obvezi prema Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 36/02, 96/ 03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10), Župan je dana 27. siječnja 2017. godine s Vatrogasnom zajednicom Primorsko-goranske županije zaključio ugovor o financiranju redovne djelatnosti u 2017. godini, u iznosu 1% od izvornih sredstava Proračuna Primorsko-goranske županije za 2017. godinu. Sredstva će se koristiti za materijalne troškove djelovanja Vatrogasne zajednice, te za programske aktivnosti i kapitalne pomoći dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

2. Nakon donošenja Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, kojeg donosi Vlada RH, Župan Primorsko- goranske županije donijet će Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju u 2017. godini. U Planu će biti utvrđen i iznos financijskih sredstava namijenjen za pripremu vozila, opreme i tehnike, te za provedbu vatrogasne vježbe u mjesecu svibnju na temu pripreme za protupožarnu sezonu. Nositelj vježbe je Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije.

3. Sukladno iskustvima iz protekle sezone, na temelju stručnog mišljenja predstavnika Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, izvršit će se po potrebi ažuriranje podataka u Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Primorsko-goranske županije i u Planu zaštite od požara Primorsko-goranske županije.

III.
Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite

1.Na području Primorsko-goranske županije djeluju dvije stanice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Rijeka i Stanica Delnice. Na temelju Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (»Narodne novine« broj 79/06, 119/15), Primorsko-goranska županija ima zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Rijeka i Stanice Delnice. Sukladno Sporazumu, Primorsko-goranska županija će i u 2017. godini financirati djelovanje Stanice Rijeka i Stanice Delnice, a iste su dužne tijekom godine zanavljati potrebnu opremu, te održavati vježbe iz prve pomoći, zbrinjavanja ozlijeđenih osoba, spašavanja u zimskim uvjetima, potrage za izgubljenim osobama, spašavanja sa visina i iz podzemlja/dubina.

2.U Zajednici društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije (ZDCKPGŽ) uključeno je 10 gradskih društava Crvenog križa. Prema Zakonu o Hrvatskom crvenom križu (»Narodne novine« broj 71/10) i Zakonu o civilnoj zaštiti, operativne snage Crvenog križa jedne su od temeljnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Na temelju obveza prema Zakonu o Hrvatskom crvenom križu Primorsko-goranska županija će i u 2017. godini financirati aktivnosti Zajednice društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

3. Primorsko-goranska županija planira u 2017. godini nastaviti suradnju i pružati financijsku potporu i ostalim udrugama koje su svojom djelatnošću te ljudskim i materijalnim resursima od značaja za sustav civilne zaštite na razini Primorsko-goranske županije. Riječ je od udrugama iz područja kinološke, podvodne, zrakoplovne, izviđačke, speleološke i drugih djelatnosti. Udruge su dužne dodijeljena sredstva utrošiti za nabavljanje potrebne opreme i provedbu vježbi i osposobljavanja.

U suradnji s udrugom eRIpio za promicanje vrijednosti i tehnika civilne zaštite planira se održavanje vježbe evakuacije i spašavanja u jednoj od srednjih škola na području Primorsko-goranske županije.

IV.
Plan vježbi/osposobljavanjapostrojbi CZ PGŽ /
specijalističkih postrojbi CZ PGŽ

1. Naziv vježbe: Terenska vježba - Migranti/izbjeglice u luci

Mjesto održavanja: Terminal /Gat Karoline Riječke

Vrijeme održavanja: Rujan 2017. godine

Cilj vježbe: Provjera efikasnosti zajedničkog djelovanja operativnih snaga u sustavu CZ PGŽ u izvanrednoj situaciji zbrinjavanja velikog broja migranata/izbjeglica s broda

Sudionici vježbe:Društvo Crvenog križa Primorsko- goranske županije,Gradsko društvo crvenog križa Rijeka, Stožer CZ PGŽ, specijalističke postrojbe CZ PGŽ i Grada Rijeke, Vatrogasna zajednica PGŽ, JVP Grada Rijeke, HGSS - Stanica Rijeka, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ,Zavod za hitnu medicinu PGŽ, PU PGŽ (Pomorska policija), Lučka kapetanija Rijeka

2. Naziv osposobljavanja: Provjera funkcioniranja sustava komunikacija, zaštita na radu - rad na siguran način

Mjesto održavanja:Centar za obuku interventnih službi PGŽ/Šapjane

Vrijeme održavanja: Svibanj 2017. godine

Cilj vježbe: Terensko osposobljavanje s ciljem provjere efikasnosti korištenja raspoloživih komunikacijskih sustava te uvježbavanja procedura postupanja u izvanrednim situacijama uvježbavanjem praktičnih primjera mjera zaštite na radu

Sudionici vježbe: Specijalističke postrojbe CZ PGŽ,Specijalističke postrojbe CZ Grada Rijeke, Vatrogasna zajednica PGŽ

3. Naziv osposobljavanja:Spašavanje nakon velike nesreće u ruševinama

Mjesto održavanja: Centar za obuku interventnih službi PGŽ/Šapjane

Vrijeme održavanja: Listopad 2017. godine

Cilj vježbe: Osposobljavanje pripadnika specijalističkih postrojbi CZ za spašavanje iz ruševina

Sudionici vježbe: Specijalističke postrojbe CZ PGŽ, Specijalističke postrojbe CZ Grada Rijeke, Vatrogasna zajednica PGŽ,Profesionalne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva

V.
Centar za obuku interventnih službi Primorsko-goranske županije-Šapjane

Na temelju Odluke Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske od 22. rujna 2008. godine, Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije dodijeljen je na uporabu/korištenje kompleks bivše vojarne »Boršt« u Šapjanama. Prostor ima oko 15.700 m2 i namijenjen je za uređenje u vatrogasno trenažni centar - poligon za uvježbavanja i obuku vatrogasnih kadrova te drugih službi iz sustava civilne zaštite.

Na inicijativu Stožera zaštite i spašavanja Primorsko- goranske županije u 2015. godini pokrenute su aktivnosti usmjerene prema izradi stručnih podloga, odnosno projektnog zadatka i idejnog rješenja Centra za obuku interventnih službi Primorsko - goranske županije-Šapjane. Nakon izrađenog projektnog zadatka (2015. godina), u 2016. godini izrađeno je i idejno rješenje Centra za obuku interventnih službi Primorsko - goranske županije-Šapjane te su stvorene formalne pretpostavke za podnošenje kandidature za povlačenje sredstva iz EU fondova.Tijekom 2017. godine u planu je daljnje ulaganje u uređenje Centra za obuku interventnih službi Primorsko - goranske županije- Šapjane, s naglaskom na aktivnosti usmjerenih na podnošenju kandidature(a) za povlačenje sredstava iz EU fondova.

VI.
Financiranje sustava civilne zaštite
Primorsko-goranske županije u 2017. godini te projekcije za 2018. i 2019. Godinu

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/3

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-17-28

Rijeka, 23. ožujka 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr