SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 13. Petak, 27. svibnja 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
54

51.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/ 04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 15. travnja 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 113. sjednici od 19. svibnja 2005. godine donijelo

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije
za luku posebne namjene - športsku luku Brgudi

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Brgudi (»Službene novine« broj 12/99 i 26/03), a na temelju zahtjeva Ovlaštenika koncesije u svezi razvitka, sanacije te proširenja područja športske luke Brgudi, u članaku 1. stavak 7. mijenja se i glasi:

»Sukladno članku 13. Uredbe o dodjeli koncesije i načinu određivanja granice za luke posebne namjene utvrđeno je da nova ukupna površina kopna odnosno mora koje se daje u koncesiju iznosi:

lučko područje - kopno i uži akvatorij površine 13.407,08 m2

lučko područje - morski dio površine 13.463,19 m2

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Članak 2.

U članku 5. stavku 4. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.«

Iza članka 5. dodaju se novi članci 5.a i 5.b koji glase:

»Članak 5.a

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 5.b

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04) prati provedbu izvršavanja odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora i Dodataka Ugovoru o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.«

Članak 3.

Temeljem ove zaključit će se II. Dodatak Ugovoru o koncesiji za športsku luku Brgudi (Ugovor: Klasa: 022-04/99-03/ 13; Urbroj: 2170/01-21/99-9, od 16. lipnja 1999. godine; Dodatak Ugovoru: Klasa: 342-01/03-01/540; Urbroj: 2170-76-03/ 03-10, od 30. listopada 2003. godine).

Članak 4.

Ako Ovlaštenik u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke ne potpiše II. Dodatak Ugovoru o koncesiji za luku posebne namjene - športsku luku Brgudi smatrat će se da odustaje od produljenja koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije najkasnije u roku od 2 godine od dana sklapanja II Dodatka Ugovora ne izvrši ulaganja sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od tvrtke Project Management Consulting d.o.o., Rijeka u listopadu 2003. godine, Davatelj koncesije zadržava pravo raskida II Dodatka Ugovora o koncesiji za luku posebne namjene - športsku luku Brgudi.

Koncesija može prestati i ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/13

Ur. broj: 2170/01-11-01/5-05-8

Rijeka, 19. svibnja 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=126&mjesto=00001&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr