SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
OPĆINA PUNAT

8.

Na temelju članka 108. Zakona o Proračunu ( NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 32. Statuta Općine Punat ( Službene novine PGŽ 25/09, 35/09 i 13/13 ) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna ( NN 24/2013) Općinsko vijeće Općine Punat na 29.sjednici održanoj 21. ožujka 2017. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT
za 2016. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Punat za 2016. godine sastoji se od:

-sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B- Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom

-općeg dijela proračuna na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

-posebnog dijela proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Opći dio proračuna na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i to A. Računa prihod i rashoda i B. Računa financiranja:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Višak prihoda iz poslovanja ostvaren u 2016. godini iznosi 6.514.359,86kn, manjak prihoda od investicijskih aktivnosti iznosi 6.603.401,28 kn , manjak prihoda od financijskih aktivnosti iznosi od 670.773,31 kn, što ukupno rezultira manjkom od 759.814,73 kn.

Neutrošeni dio namjenskih prihoda poslovanja ostvaren iz prihoda od koncesija u iznosu 55.466,86 kn, komunalnog doprinosa u iznosu od 279.921,87 kn, kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 200.000,00 kn, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u iznosu od 18.823,93 kn, tekuće pomoći od HZZ u iznosu od 11.666,10 kn te kapitalnih donacija u iznosu od 65.000,00 kn što ukupno iznosi 630.878,76 kn utrošit će se sukladno članku 49. Zakona o proračunu u 2017. godini.

Kumulirani gubitak proračuna Općine Punat na dana 31.12.2016.g. iznosi 1.607.151,35 kn i sastoji se od gubitka proračunskog korisnika u iznosu od 54.368,07 kn i gubitka općine u iznosu od 1.552.783,28 kn. Kumulirani gubitak općine sastoji se od nepokrivenog gubitka utvrđenog programom mjera za pokriće manjka u iznosu od

2.554.549,87 kn i viška prihoda koji se prenosi u 2017.g. u iznosu od 1.001.766,59 kn a sastoji se od neutrošenih namjenskih prihoda u iznosu od 630.878,76 kn i viška prihoda općih izvora u iznosu od 370.887,83 kn.

O utrošku neutrošenog dijela namjenskih sredstava u iznosu od 630.878,76 kn, viška prihoda općih izvora u iznosu od 370.887,83 kn te pokriću manjka proračunskog korisnika u iznosu od 54.368,07 kn odlučit će se prilikom donošenja I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Punat za 2017. godinu.

II. POSEBNI DIO

Članak 5.

Posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Poračuna općine Punat za 2016.godinu stupa na snagu dan nakon objave u» Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/17-01/2

URBROJ: 2142-02-01-17-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med. v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr