SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
OPĆINA BAŠKA

9.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna
Općine Baška za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 36/16), članak 22. mijenja se i glasi:

»Općina Baška može se zadužiti i davati suglasnosti i jamstva za zaduživanje sukladno pozitivnim propisima.

Općina se može kratkoročno zadužiti za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, najduže na rok od 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita i zajmova.

Općina se može kratkoročno zadužiti uzimanjem okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren žiro račun do iznosa od 2.000.000.00 kuna.

Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje uz uvjet iz 3. i 4. ovoga članka.

Općina Baška može se dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz proračuna, a koju potvrdi predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.

Ugovor o dugoročnom zaduživanju sklapa načelnik na osnovi donesenog proračuna, uz prethodno mišljenje ministra financija i suglasnost Vlade.

Ukupna godišnja obveza po osnovi zaduživanja može iznositi najviše do 20 % ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, umanjenih za iznose primljenih domaćih i inozemnih pomoći i donacija, za prihode iz posebnih ugovora i po posebnim propisima, te za iznose domaćeg i inozemnog zajma. U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima i zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti koje se uključuju u opseg zaduživanja iz prethodnih godina, te nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina.

Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ugovorenog kredita s pripadajućim kamatama, namijenjenog za izgradnju ili obnovu kapitalnih objekata, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Općina Baška izdat će suglasnost i jamstvo za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk, za »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« u iznosu od 45.000.000,00 kn, uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove, od čega je pripadajući iznos jamstva Općine Baška 12,87% i iznosi 5.791.500,00 kn, uvećano za pripadajuću kamatu, naknadu i troškove.

Općinski načelnik ovlašćuje se sklopiti ugovor o jamstvu, te izdati instrumente osiguranja naplate obveza po danom jamstvu, zadužnice i bjanko mjenice s mjeničnim očitovanjem, a po dobivenoj suglasnosti ministra financija za izdavanje suglasnosti i jamstva za zaduživanje Ponikve voda d.o.o.. Ukupna dana jamstva Općine Baška iznose 5.791.500,00 kn.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ:2142-03-01/1-17-5

Baška, 23. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr