SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
OPĆINA BAŠKA

8.

Na temelju odredbi članka 90. i 91. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 23. ožujka 2017. godine donosi

O D L U K U
O DAVANJU SUGLASNOSTI I DAVANJU
JAMSTVA ZA ZADUŽIVANJE

Općina Baška daje suglasnost Ponikve voda d.o.o Krk, Vršanska 23, za zaduživanje putem financijskog kredita kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), za financiranje projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kn pod sljedećim uvjetima:

-korištenje kredita do 30.06.2020. koji je ujedno i datum prijenosa kredita u otplatu, broj korištenja ograničava se na 40 korištenja

-rok otplate: 20 jednakih polugodišnjih rata od kojih prva dospijeva na naplatu 31.12.2020., a zadnja 30.06.2030. godine

-kamatna stopa: 2,50% fiksna, obračunava se polugodišnje

-interkalarna kamata u visini redovne, obračunava se i naplaćuje kvartalno

-naknada za obradu: 0,8% jednokratno.

Članak 2.

Općina Baška daje jamstvo Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 23, za ispunjenje obveze putem financijskog kredita za financiranje projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka« u iznosu od 5.791.500,00 kn, što čini pripadajući iznos od 12,87% od ugovorenog kredita, uvećano za pripadajuću kamatu, naknade i troškove.

Članak 3.

Ponikve voda d.o.o Krk će se zadužiti u iznosu od 45.000.000,00 kn pod uvjetima koje daje Hrvatska banka za obnovu i razvitak za financiranje projekata vodoopskrbe i odvodnje na području Republike Hrvatske (III faza).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/2

URBROJ:2142-03-01/1-17-4

Baška, 23. ožujka 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Emil Polonijo, prof., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr