SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 7. Petak, 24. ožujka 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

13.

Na temelju članka 13. a Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 27. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Primorsko-goranske županije br. 53/10, 8/12 i 7/16) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko goranske br. 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 33. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2017. godine, donosi

O D L U K U
o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne
djelatnosti-održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Na temelju provedenog Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama dana 17. veljače 2017. godine i na Internet stranicama Grada Novi Vinodolski, sukladno Odluci o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta KLASA: 340-01/17-01/5, URBROJ: 2107/02-04- 17-3, koju je donio zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika dana 13. veljače 2017. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu CESTE RIJEKA d.o.o. Kukuljanovo, Industrijska zona Kukuljanovo 377, (u daljem tekstu: odabrani ponuditelj), te im povjerava obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski.

Za poslove iz stavka 1. ovog članka naručitelj i ponuditelj sklopit će Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta (u daljem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Komunalna djelatnost-održavanje nerazvrstanih cesta za koju se sklapa Ugovor temeljem ove Odluke određena je člankom 3. stavkom 1. točkom 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/ 99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 110/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te čl. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 53/10, 8/12 i 7/16).

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka obuhvaća održavanje površina i objekata koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, a sve u skladu godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se financijske veličine namijenjene za održavanje NERAZVRSTANIH CESTA za tekuću godinu, bazirane na ugovorenim cijenama održavanja prema troškovniku koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije iz članka 4. stavka 3. ove Odluke.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj dužan je održavanje nerazvrstanih cesta obavljati tehničkim prihvatljivim sredstvima uz mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata, uvažavajući mjere zaštite okoliša.

Članak 4.

Ugovor iz članka 1. stavka 2. ove Odluke sklapa se na rok od četiri (4) godine računajući od 27. travnja 2017. godine do 26. travnja 2021. godine.

Ugovor, sukladno članku 29. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 53/10, 8/12 i 7/16) sklapa Gradonačelnik.

Sastavni dio ove Odluke i Ugovora je ponuda br. 14/17 CESTE-RIJEKA d.o.o. Kukuljanovo, Industrijska zona Kukuljanovo 377, od 02. ožujka 2017. godine.

Članak 5.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj snosit će troškove održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina, kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dati na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Obračun troškova iz prethodnog stavka ovog članka vršiti će se sukladno cijenama utvrđenim u ponudbenoj dokumentaciji iz prethodnog članka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA:340-01/17-01/7

URBROJ:2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 21. ožujka 2017.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1007&mjesto=51250&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr